Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych MK na lata 2022
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzyszof Wujek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Dorota Fleszer Asesor WSA Piotr Pyszny po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 3 sierpnia 2022 r. sprawy ze skargi Miasta Katowice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2022 r. nr NPII.4131.1.448.2022 w przedmiocie uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych MK na lata 2022-2027 1. uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, 2. zasądza od Wojewody Śląskiego na rzecz Miasta Katowice 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/3

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 6 maja 2022 r., Nr NPII.4131.1448.2022, Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały Nr XLV/1000/22 Rady Miasta Katowice z 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2022 - 2027".

Jako podstawę prawną swego rozstrzygnięcia Wojewoda wskazał art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2022 r., poz. 559) twierdząc, że przyjęta przez Radę Miasta "Strategia" nie spełnia wymogów z art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. w Dz.U. z 2021 r., poz. 2268). Zgodnie z tym przepisem strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna zawierać w szczególności sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe. W załączniku do uchwały nie określono ram finansowych na lata 2023 - 2027. Przyjęto jedynie, że realizacja zadań wynikających ze Strategii będzie finansowana ... z budżetu miasta Katowice do wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w danym roku budżetowym. Postanowienie takie nie jest określeniem ram finansowych strategii, a jedynie wskazaniem źródeł jej finansowania. Prawidłowym byłoby wskazanie planowanej (szacowanej, przewidywanej) kwoty środków (np. maksymalnej wysokości), która będzie przeznaczona na realizację strategii.

Uchybienie to, zdaniem Wojewody, stanowi istotne naruszenie prawa, o jakim mowa w art. 91 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ treść uchwały pozostaje w wyraźnej sprzeczności z przepisem prawa, a sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia.

W skardze na to rozstrzygnięcie nadzorcze Miasto Katowice zarzuciło Wojewodzie Śląskiemu naruszenie prawa materialnego, tj. art. 16b ust. 2 pkt 3 lit. c) ustawy o pomocy społecznej przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że przyjęta przez Radę Miasta "Strategia rozwiązywania problemów społecznych ..." nie zawiera obligatoryjnego określenia ram finansowych dla jej realizacji. Zdaniem Miasta, wskazanie ram finansowych nie oznacza konieczności wskazania przewidywanych wydatków. Strategia, jako dokument planistyczny, służy wyznaczaniu kierunków działań i przeznaczenia środków finansowych na realizację poszczególnych zadań. Ramy finansowe przedsięwzięcia mają charakter ogólny i generalny i konkretyzują się w uchwale budżetowej na dany rok. Sam zwrot "ramy finansowe" jest niedookreślony i można go interpretować zarówno jako wskazanie źródeł finansowania, jak i jako wskazanie kwot, a takiej sytuacji nie może być mowy o istotnym naruszeniu prawa.

W oparciu o tak przedstawione i uzasadnione zarzuty Miasto wniosło o uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego na podstawie art. 148 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. w Dz.U. z 2022 r., poz. 329, w skrócie jako "p.p.s.a.") oraz o zasądzenie na swą rzecz kosztów postępowania.

Wojewoda wniósł o oddalenie skargi. Wyraził przy tym pogląd, zgodnie z którym strategia rozwiązywania problemów społecznych jest instrumentem długofalowego planowania, a dla zabezpieczenia realizacji nakreślonych nią zadań konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych. Celem określenia ram finansowych strategii jest zatem zapewnienie, że będzie ona możliwa do realizacji z uwagi na prognozowane możliwości finansowe gminy. Odesłanie do przyszłych budżetów, jak to zrobiła Rada Katowic, wyklucza długofalowe planowanie działań, ponieważ pozbawia je zabezpieczenia finansowego i nie wskazuje nawet orientacyjnych danych o finansach przeznaczonych na realizację strategii. Wojewoda zwrócił uwagę na art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. w Dz.U. z 2021 r., poz. 305), zgodnie z którym Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczane w szczególności na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Dodał jednocześnie, że zadaniem własnym gminy jest opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, dlatego to w tej strategii powinny znaleźć się ramy finansowania, które będą wskazówką do przyjęcia konkretnych rozwiązań w uchwale budżetowej. W tym wymiarze określenie ram finansowych ma charakter gwarancyjny dla realizacji strategii.

Strona 1/3