Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego
Uzasadnienie strona 16/16

1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;

2) ilość zamawianych wyrobów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5 lub 6;

3) określenie celów, na które zostaną przeznaczone lub odsprzedane zakupione wyroby;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

Organ zauważył, iż ustawodawca, w celu umożliwienia zastosowania powyższego zwolnienia w stosunku do wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo nie wymienionych w §13 ust. 2d), a wymienionych w §13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień, które na terytorium kraju zostały zaliczone do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których w państwie nabycia nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy i do których stosuje się na terytorium kraju stawkę podatku akcyzowego inną niż stawka 0, postanowił, że ich przemieszczenie na terytorium kraju i wprowadzenie do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z zastosowaniem dokumentów handlowych.

Powyższe zostało uregulowane w § 2b ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. z 2004r. Nr 89, poz. 849 ze zm.).

Stosownie do postanowień § 2b ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, o którym mowa w ust. 1, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których stosuje się stawkę podatku akcyzowego inną niż stawka 0, nabywający przed wprowadzeniem tych wyrobów na terytorium kraju dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, określonego na podstawie odrębnych przepisów.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Celnej w K. stwierdził, iż ze względu na fakt, iż oleje smarowe na terytorium kraju obligatoryjnie podlegają procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nie ma miejsce odmienne traktowanie na niekorzyść nabywanych wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy olejów smarowych.

Zatem za niezasadne uznał stanowisko zgodnie z którym, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia system zwolnień nie obejmuje wszystkich wyrobów objętych kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99 nie przeznaczonych do szeroko rozumianych celów opałowych lub napędowych zarówno sprzedawanych w kraju, jak i nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Ustawodawca, w stosunku do tych wyrobów opodatkowanych na terytorium kraju w oparciu o art. 3 ust. 3 dyrektywy horyzontalnej mógł samodzielnie kształtować warunki, jak i tryb stosowania zwolnień. Zgodnie zatem z przepisami krajowymi zasadą jest, że wyroby produkowane w kraju, jak i nabywane wewnątrzwspólnotowo o kodach CN 2710 19 71 - 2710 19 99, w sytuacji przeznaczenia ich do celów, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 5 rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, podlegają zwolnieniu pod warunkiem sprzedaży ich ze składu podatkowego na terytorium kraju. Jednakże z grupy wyrobów określonych w powyższym przepisie wyłoniono podgrupę tych towarów obejmującą wyroby o kodach CN 2710 19 83 - 2710 19 93, dla których w przypadku ich nabycia wewnątrzwspólnotowego wprowadzono dodatkowe ułatwienia.

Zauważył przy tym, iż przepis § 13 ust. 2d nie wyklucza stosowania zwolnień dla wyrobów tam określonych, na podstawie §13 ust. 1 pkt 5 rozp. Tym samym przepis §13 ust. 2d jest szczególnym przypadkiem zastosowania zwolnień dla pewnej podgrupy wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Z powyższego jednoznacznie wynika zdaniem organu, iż nie dochodzi do dyskryminacji wyrobów pochodzących z innych Państw Członkowskich bowiem wyroby objęte kodem CN 2710 19 99

Strona 16/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej