Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie opłaty paliwowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Wiesner, Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Jużków, Sędzia WSA Beata Kozicka (spr.), Protokolant Starszy referent Małgorzata Wasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi K.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżona decyzją z [...] r. znak [...] Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm., dalej: Op) oraz art. 37h ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 5, art. 37j ust.1 pkt 4, art. 37k ust.1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 2, art. 37n ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37o ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 72, dalej także ustawa), art. 153 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 późn. zm., dalej: Ppsa) po ponownym rozpatrzeniu odwołania K.K. od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] r. znak [...] - w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 stycznia 2019 r., sygn. akt III SA/Gl 1037/18 uchylającym decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. znak [...] - utrzymał w mocy decyzję pierwszoinstancyjną określającą stronie wysokość opłaty paliwowej za lipiec 2014 r. - w kwocie [...] zł ([...] złotych 00/100).

Argumentując podjęte rozstrzygnięcie, organ odwoławczy - po zaakceptowaniu ustaleń i wywodów organu pierwszej instancji - przybliżył dotychczasowy przebieg postępowania, według chronologii zdarzeń, wskazując przy tym prawne regulacje przedmiotu. W tych ramach wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 28 stycznia 2019 r. sygn. akt III SA/GI 1037/18 uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (DIAS) w Katowicach z [...] r. znak [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. z [...] r., znak [...] - określającą K.K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "A" wysokość opłaty paliwowej za lipiec 2014 r. w kwocie [...] zł ([...] złotych 00/100). Przypominał, że decyzja organu I instancji w przedmiocie opłaty paliwowej została wydana w związku z określeniem przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. - decyzją z [...] r., znak [...] zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2014 r. w kwocie [...] zł, z uwagi na posiadanie paliwa niewiadomego pochodzenia, od którego nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości. Przypominał także, że decyzja DIAS w Katowicach z [...] r., znak [...] utrzymująca w mocy decyzję pierwszoinstancyjną z [...] r., znak [...] dotycząca określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym również została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach, który po rozpoznaniu sprawy uchylił ją wyrokiem z dnia 28 stycznia 2019 r. sygn. akt III SA/Gl 1035/18. Rozstrzygnięcie to, na co zwrócił uwagę, miało przełożenie na orzeczenie sądu w przedmiocie opłaty paliwowej (sygn. akt III SA/GI 1037/18), który przedstawiając stan faktyczny i prawny sprawy - uznał m.in., że "Skoro została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego, stanowiąca podstawę faktyczną ustalenia opłaty paliwowej, to mając na względzie zasady ekonomiki procesowej oraz zasady regulujące postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym należało przyjąć, że ustały podstawy faktyczne do określenia opłaty paliwowej we wskazanej w decyzji wysokości Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej jest bowiem konsekwencją istnienia zobowiązania w podatku akcyzowym. Oplata paliwowa jest wymierzana automatycznie, na podstawie decyzji określającej wysokość akcyzy do zapłaty. A contrario, jeśli uchylona została ostateczna decyzja określająca zobowiązanie podatkowe, to odpadł również obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej (...)".

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej