Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Wujek (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Herman, Sędzia WSA Iwona Wiesner, Protokolant Specjalista Anna Charchuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2014 r. przy udziale - sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy trzy decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. z dnia [...] r. o numerach: [...], na mocy których określono Spółce z o.o. "A" z siedzibą w K. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za:

- sierpień 2006 r. w kwocie [...] zł,

- październik 2006 r. w kwocie [...] zł,

- listopad 2006 r. w kwocie [...] zł,

- styczeń 2007 r. kwocie [...] zł,

- listopad 2007 r. w kwocie [...] zł,

- luty 2008 r. w kwocie [...] zł,

- marzec 2008 r. w kwocie [...] zł,

- maj 2008 r. w kwocie [...] zł, oraz kwotę podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za:

- sierpień 2006 r. w wysokości [...] zł,

- październik 2007 r. w wysokości [...] zł,

- listopad 2007 r. w wysokości [...] zł,

- grudzień 2007 r. w wysokości [...] zł,

- styczeń 2008 r. w wysokości [...] zł,

- kwiecień 2008 r. w wysokości [...] zł, a także nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za:

- luty 2007 r. w kwocie [...] zł do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

- marzec 2007 r. w kwocie [...] zł, w tym: do zwrotu na rachunek bankowy [...] zł, a do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy [...] zł,

- lipiec 2007 r. w kwocie [...] zł, w tym: do zwrotu na rachunek bankowy [...] zł, a do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy [...] zł,

- sierpień 2007 r. w kwocie [...] zł, w tym: do zwrotu na rachunek bankowy [...] zł, a do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy [...] zł,

- wrzesień 2007 r. w kwocie [...] zł, w tym: do zwrotu na rachunek bankowy [...] zł, a do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy [...] zł,

- październik 2007 r. w kwocie [...] zł do zwrotu na rachunek bankowy,

- grudzień 2007 r. w kwocie [...] zł, w tym: do zwrotu na rachunek bankowy [...] zł, a do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy [...] zł,

- styczeń 2008 r. w kwocie [...] zł, w tym: do zwrotu na rachunek bankowy [...] zł, a do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy [...] zł,

- kwiecień 2008 r. w kwocie [...] zł do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W podstawie prawnej powyższej decyzji organ przywołał art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - dalej jako O.p.) w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z późn. zm.), natomiast w uzasadnieniu wskazał na następujący stan faktyczny sprawy.

[...] r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w W. wszczął wobec Spółki "A" postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2008 r. Postępowanie to zakończyło się wydanymi w dniach [...] r. przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. decyzjami nr [...] , którymi określono kontrolowanej Spółce zobowiązania podatkowe oraz nadwyżki podatku naliczonego na należnym w podatku od towarów i usług za ww. okresy rozliczeniowe w wysokości innej od zadeklarowanej. Ponadto za sierpień 2006 r., październik, listopad i grudzień 2007 r. oraz styczeń i kwiecień 2008 r. zostały określone kwoty podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Rozstrzygnięcia te, na skutek wniesionego przez pełnomocnika Spółki odwołania, zostały uchylone przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. decyzją z [...]r. nr [...], a sprawę przekazano organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Wymagała ona bowiem przeprowadzenia rzetelnej i całościowej oceny zebranego materiału dowodowego.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej