Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Jużków, Sędzia WSA Adam Nita, Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2017 r. przy udziale - sprawy ze skargi A. U. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją z [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w K., powołując się na art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: O.p.), oraz art. 37h ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 5, art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust. 1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 2, art. 37n ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37o ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 641) po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w B. nr [...] z [...] r. określającej przedsiębiorcy A. U. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe A. U. w I. wysokość opłaty paliwowej za luty 2014 r. w kwocie [...]zł, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny oraz argumentację prawną.

Naczelnik Urzędu Celnego w B. wydał [...] r. decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za luty 2014 r. w wysokości [...] zł w stosunku do A. U., w związku z posiadaniem oleju napędowego niewiadomego pochodzenia, od którego nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości na wcześniejszym etapie obrotu.

W uzasadnieniu tej decyzji organ pierwszej instancji wskazał m.in., że podatnik posiadał wyroby akcyzowe w postaci oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. Przeprowadzone postępowanie nie potwierdziło, że od nabytego przez podatnika w lutym 2014 r. oleju napędowego został zapłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości. Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, stanowiło 17.508 litrów oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. Stwierdzono, że A. U. był podatnikiem podatku akcyzowego zobowiązanym do złożenia w Urzędzie Celnym w B. deklaracji podatkowej oraz obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego za luty 2014 r.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik Urzędu Celnego w B. postanowieniem z dnia [...] r. wszczął z urzędu postępowanie w celu określenia wysokości opłaty paliwowej za luty 2014 r. w stosunku do strony, w związku z posiadaniem oleju napędowego, od którego nie została zapłacona akcyza, które zakończył decyzją z dnia [...] r.

Od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, strona złożyła odwołanie zarzucając naruszenie art. 122 O.p., poprzez zaniechanie wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy, w szczególności przesłuchania osób związanych z działalnością spółki "A", "B" oraz dostarczających paliwo - P, i J. W. Przywołano również odpowiedź na interpelację poselską Szefa Służby Cywilnej Jacka Kapicy nr 10028, w sprawie interpretacji art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, który ma na celu zapobieganie patologii w zakresie handlu paliwem. Zdaniem skarżącej w sytuacji gdy w toku postępowania dowodowego organy podatkowe ustalą, iż akcyza powinna zostać uiszczona przez inny podmiot niż posiadacz tych wyrobów, winna zostać nałożona na ten właśnie podmiot, który nie dokonał zapłaty należnego podatku. Przepis ten nie może stanowić narzędzia do domagania się zapłaty od posiadacza lub nabywcy wyrobów akcyzowych w każdym przypadku, gdy dostawca nie uiścił należnej akcyzy. W opinii pełnomocnika strony organ I instancji pomimo wskazania podmiotów (ich danych personalnych), od których olej napędowy był nabywany nie podjął żadnych realnych działań aby osoby te przesłuchać i określić zobowiązanie podatkowe właściwym podmiotom. Ponadto fakt stwierdzenia przez organ podatkowy, że przedstawione faktury VAT nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych oznacza, iż strona przedstawiła tzw. puste faktury, na podstawie których nie można ustalać wielkości nabywanego paliwa , którego być może w ogóle nie było.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej