Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego w przedmiocie odmowy umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Herman (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik, Sędzia WSA Adam Gołuch, Protokolant Monika Rał, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2022 r. sprawy ze skargi G. J. na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. nr 1786/RR/2021 w przedmiocie odmowy umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżoną decyzją z 9 czerwca 2021 r., nr 1786/RR/2021, Zarząd Województwa Śląskiego (dalej: organ), po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję własną z 24 lutego 2021 r., nr [...], odmawiającą G.J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą G. G. J. z siedzibą w K. (dalej: skarżący, strona) umorzenia w całości kwoty [...] zł wraz z odsetkami od tej należności oraz kosztów upomnienia, stanowiących nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym z tytułu zwrotu środków europejskich wykorzystanych z naruszeniem procedur.

Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 20 marca 2017 r. pomiędzy skarżącym, a Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zawarta została umowa, nr [...], o dofinansowanie projektu pn. "[...]", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: umowa o dofinansowanie projektu). Do umowy zostały zawarte dwa aneksy: z 25 stycznia 2018 r. aneks nr [...] oraz 28 lutego 2019 r. aneks nr [...]. Projekt realizowany był w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r.

Decyzją z 5 lutego 2020 r., nr [...], Zarząd Województwa Śląskiego zobowiązał skarżącego do zwrotu dofinansowania w łącznej kwocie [...] zł wykorzystanego z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej: u.f.p.) wraz z należnymi odsetkami, udzielonego na podstawie umowy o dofinansowanie. Decyzja ta stała się ostateczna bowiem do organu nie wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ze względu na brak dobrowolnej zapłaty w wyznaczonym terminie należnych środków, organ wystawił w dniu 9 marca 2020 r. upomnienie nr [...].

W dniu 15 lipca 2020 r. do organu wpłynęło pismo pełnomocnika skarżącego zawierające wniosek o umorzenie należności wynikającej z ww. ostatecznej decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z 5 lutego 2020 r. We wniosku strona podniosła, że realizacja projektu była utrudniona przez uwarunkowania zewnętrzne. Przedłużający się czas trwania projektu generował znaczne koszty, które musiał ponieść z uwagi na długotrwałe odbiory lokali i konieczność uwzględnienia licznych i coraz to nowych uwag ze strony sanepidu i straży pożarnej. Ponadto znaczny wzrost usług budowlanych wygenerował dodatkowe koszty, co spowodowało, że skarżący dopłacił do zrealizowanego projektu ok. 200 000 zł. Skarżący podniósł również, że z uwagi na pandemię koronawirusa brakuje części wpłat rodziców za miesiące od marca do czerwca 2020 r. Sytuacja ta jest niezależna od wnioskodawcy bowiem placówki zostały zamknięte na mocy decyzji rządu, jednakże niesie to za sobą poważne skutki w postaci zachwiania jego równowagi finansowej.

Organ, na wniosek strony wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji z 5 lutego 2020 r., w ramach którego wezwał stronę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów obrazujących sytuację materialną i finansową wnioskodawcy.

Strona 1/12