Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzanna Sałuda (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Herman, Sędzia WSA Iwona Wiesner, Protokolant Specjalista Ewa Olender, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2014 r. przy udziale - sprawy ze skargi K. G. (G.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/15

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy 13 decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. dotyczących określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług dla Strony skarżącej - K. G. (G.) za poszczególne miesiące 2007 roku (12 decyzji) oraz miesiąc grudzień 2006 roku.

W marcu i kwietniu 2012 roku przeprowadzono kontrolę podatkową u prowadzącego działalność gospodarczą K. G. Na podstawie ustaleń dokonanych podczas tej kontroli Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wszczął postępowania podatkowe w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2006 r. oraz poszczególne miesiące 2007 r. Organ podatkowy ustalił, iż K. G. prowadził działalność gospodarczą od [...] r., od tego miesiąca był również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a prowadzona przez niego działalność gospodarcza obejmowała sprzedaż złomu stalowego i żeliwnego ze stawką 22 % VAT, przy czym do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywano place potrzebne do składowania zanieczyszczonego złomu celem jego późniejszej segregacji, które były dzierżawione (w W. ul. [...] oraz w T. ul. [...]). Nadto K. G. oświadczył, że plac w W. jak również plac w T. były wykorzystywane sporadycznie, w sytuacji, gdy główny nabywca złomu ("A") nie chciał przyjąć jakiejś dostawy w związku z dużym zanieczyszczeniem złomu, jego małą ilością lub kiedy cena jaką oferował była za niska to wówczas złom był przywożony na jedne z tych placów gdzie był składowany, jednakże takie sytuacje były rzadkością i złom nie leżał dłużej niż kilka dni. Organ ustalił także, iż Strona nie posiadała własnych środków transportu do przewożenia złomu, a K. G. oświadczył, że nigdy nie dokonywał zakupu złomu od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w dniu [...] r. wydał 13 decyzji określających Stronie wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2006 r. oraz poszczególne miejsce 2007 roku (12 decyzji). Organ podatkowy ustalił, iż w okresie od grudnia 2006 r. do grudnia 2007 r. K. G. dokonywał sprzedaży złomu na rzecz:

- "A" Sp. z o.o. z siedzibą w B., która była głównym odbiorcą złomu od Strony

- "B" Sp. z o.o. siedzibą w Z.

- Zakład Odlewniczy "C" A. S. z siedzibą w O.

Organ pierwszej instancji wskazał, iż w trakcie przeprowadzonej kontroli podatkowej ustalono, że wszystkie faktury dokumentujące sprzedaż zostały zaewidencjonowane w rejestrach sprzedaży VAT w miesiącu, w którym zostały wystawione. Podniósł, że wartości sprzedaży oraz podatku należnego, jakie zostały zaewidencjonowane w rejestrach są zgodne z wartościami jakie wynikają z dokumentacji źródłowej, wśród dokumentacji jaka została przedłożona do kontroli nie stwierdzono faktur niezaewidencjonowanych. Nadto organ stwierdził, iż należności wynikające z faktur dokumentujących sprzedaż złomu zostały uregulowane za pośrednictwem banku, całość sprzedaży opodatkowano podatkiem VAT według stawki 22%, przy czym podjęte przez organ czynności sprawdzające potwierdziły transakcje sprzedaży złomu do wskazanych kontrahentów, a organ nie kwestionował w opisanym okresie 13 miesięcy (od grudnia 2006 r. do grudnia 2007 r.) wartości sprzedaży wykazanej przez K. G. Wątpliwości Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. wzbudziły transakcje zakupu złomu dokonywane przez K. G. W decyzjach z dnia [...] r. organ zakwestionował część faktur dotyczących zakupu złomu przez prowadzącego działalność gospodarczą K. G. Zdaniem organu pierwszej instancji sporne faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń tj. nabycia złomu od podmiotów, a w związku z tym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z nich wynikający, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz, 535 z późn. zm. - zwanej dalej ustawa o VAT).

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej