Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach, Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz, Sędzia WSA Renata Siudyka (spr.), Protokolant Monika Rał, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2011 r. przy udziale - sprawy ze skargi "A" S. A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżoną tu decyzją z [...] r., nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Celnego w K. z [...] r. określające "A" Spółka Akcyjna w B. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2008 r. w wysokości [...] zł, powołując się na art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 1,pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 10 ust. 1 pkt 2, art.11 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), w związku z art. 154 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.).

W uzasadnieniu wyjaśnił, że podczas kontroli podatkowej przeprowadzonej w firmie "A" S.A. ul. [...][...] B. w zakresie zasadności zwolnień z podatku akcyzowego za okres od [...] r. do [...] r. stwierdzono, że firma "A" S.A. - dalej Spółka, dokonała w dniu [...] r. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego - oleju smarowego o handlowej nazwie "B" klasyfikowanego do kodu CN: 27101999 według faktury [...] z dnia [...] r. i nie dokonała zapłaty akcyzy na terytorium kraju (towar wymieniony w zał. nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Dz. U. z 2004 r. nr 29, poz. 257 ze zmianami), a także nie wskazała uproszczonego dokumentu towarzyszącego - wymóg określony w art. 54 ust.1 ww. ustawy.

Ponadto Spółka przed wprowadzeniem oleju smarowego na terytorium kraju nie dokonała zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego, nie złożyła zabezpieczenia akcyzowego, nie potwierdziła odbioru wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym, nie złożyła deklaracji uproszczonej oraz nie dokonała zapłaty podatku akcyzowego na terytorium kraju w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Organ podkreślił, że nabywany przez Spółkę olej smarowy nie był przeznaczony na cele opałowe lub napędowe. Olej był wykorzystywany przez Spółkę do produkcji śrub oraz jako materiał zmniejszający tarcie w maszynach typu tłoczarki, walcarki oraz przy produkcji skrawaniem.

Stwierdzono, że na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm. - dalej "upa"), opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Czynności, o których mowa w ust. 1-3, jak stwierdził organ, podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 4 ust. 4 upa). W załączniku nr 2 upa określono katalog wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Do tych wyrobów, pod poz. 4 (oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe), zostały zakwalifikowane jako wyroby oznaczone symbolami PKWiU 23.20 oraz kodami CN od 2710 do 2713. Wobec powyższego, w przypadku obrotu wyrobami zharmonizowanymi z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego, obowiązują przepisy Działu II upa.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej