Sprawa ze skargi K.D. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego (interpretacja indywidualna przepisów)
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Wujek, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Golat (spr.), Sędzia WSA Gabriela Jyż, Protokolant St. sekr. sąd. Anna Charchuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2009 r. przy udziale - sprawy ze skargi K.D. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (interpretacja indywidualna przepisów) oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/17

Przedmiot skargi stanowi interpretacja indywidualna wydana przez - działającego w imieniu Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...], którą organ uznał, że stanowisko skarżącego, tj. K.D. przedstawione we wniosku z dnia [...] o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku akcyzowego od samochodów osobowych jest nieprawidłowe.

W podstawie prawnej interpretacji organ powołał art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770).

Stan sprawy - według akt przekazanych Sądowi - przedstawia się następująco.

W dniu [...] do Urzędu Skarbowego w K. wpłynął wniosek skarżącego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku akcyzowego od samochodów osobowych, doprecyzowany pismem z dnia [...] (data wpływu [...]), będącym odpowiedzią na wezwanie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] nr [...].

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W latach [...] skarżący prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży dealerskiej samochodów osobowych, będąc z tego tytułu, począwszy od [...] podatnikiem podatku akcyzowego.

Skarżący wskazał, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących prawa do obniżania należnego podatku akcyzowego o podatek naliczony przy zakupie niektórych wyrobów akcyzowych, w ramach powyższej działalności skarżący wygenerował nadwyżkę wpłat podatku akcyzowego. Powyższa zmiana przepisów polegała na zniesieniu wymogu zawartego w § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. 105, poz. 1197), uzależniającego uprawnienie do odliczania podatku akcyzowego, naliczonego przy nabyciu m.in. samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, od posiadania przez podatnika dowodu zapłaty podatku, wynikającego z faktur zakupu. Przedmiotowy wymóg został zniesiony z dniem 1 stycznia 2001 r. w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 22 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 119 poz. 1259). Dalej skarżący wyjaśnił, że działając na podstawie przepisów obowiązujących w 2000 roku (stosując je również przejściowo po ich uchyleniu), nie posiadając dowodów zapłaty podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie samochodów, odprowadzał on należny podatek akcyzowy. Opisana zmiana przepisów spowodowała znaczące zwiększenie kwoty podatku naliczonego, a w konsekwencji powstanie znacznej nadwyżki kwoty podatku do rozliczenia w następnych okresach. Istnienie powyższej nadwyżki zostało potwierdzone w drodze wydania w [...] roku przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. szeregu decyzji określających wysokość nadwyżki podatku akcyzowego naliczonego nad należnym w poszczególnych miesiącach. Nadwyżki tej skarżący nie zdołał w całości rozliczyć z podatkiem należnym przy sprzedaży samochodów. Ponadto w [...] roku praktycznie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży samochodów osobowych. Skarżący podniósł ponadto, że w związku z posiadaniem nierozliczonej nadwyżki podatku do dnia dzisiejszego składa on deklaracje dla podatku akcyzowego AKC-3.

Strona 1/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów