Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Jużków, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik, Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć (spr.), Protokolant Specjalista Ewa Olender, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...], Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z [...] r. nr [...] określającą skarżącemu K. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ,,A’’ K. K. wysokość opłaty paliwowej za maj 2015 r. w kwocie [...] zł.

W podstawie prawnej organ powołał m.in. art. 37h ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 5 art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust. 1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 3, art. 37n ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37o ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1057 ze zm.).

W uzasadnieniu organ przedstawił stan faktyczny sprawy. Stwierdził, że Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że w maju 2015 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT wystawionymi przez ,,B’’ Sp. z o.o., która sprzedawała paliwo niewiadomego pochodzenia. Tym samym strona nabywając takie paliwo, od którego na żadnym etapie obrotu nie uiszczono podatku akcyzowego, stała się podatnikiem tego podatku stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Natomiast skarżący nie przedstawił żadnego dowodu mogącego świadczyć o tym, że podatek ten został zapłacony na jednym z wcześniejszych etapów obrotu. Podstawę opodatkowania - stosowanie do art. 88 ust. 1 tej ustawy - stanowiło [...] litrów paliwa nabytego od ww. podmiotu. Ze względu na brak certyfikatów, świadectw jakości nabytego paliwa, które stwierdzałyby jego zgodność z wymogami jakościowymi określonymi dla oleju napędowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., nr 221, poz. 1441 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. zastosował stawkę podatku akcyzowego w wysokości [...] litrów ustaloną zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku akcyzowym dla pozostałych paliw silnikowych.

W związku z dokonanymi ustaleniami, organ I instancji [...] r. wydał decyzję nr [...], w której określił kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za maj 2015 r., w wysokości [...] zł w związku z posiadaniem paliwa niewiadomego pochodzenia, od którego nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości na wcześniejszym etapie obrotu.

Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, sprawa stała się przedmiotem rozpoznania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, który decyzją z [...] r. nr [...], utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za ww. okres, która jest decyzją ostateczną w postępowaniu podatkowym.

W konsekwencji Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. decyzją z [...] r. nr [...], określił wysokość opłaty paliwowej za maj 2015 r. w wysokości [...] zł.

Strona nie zgadzając się z zapadłym rozstrzygnięciem wniosła odwołanie od powyższej decyzji wnosząc o:

- uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania lub uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej