Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie opłaty paliwowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz, Sędzia WSA Małgorzata Herman, Sędzia WSA Adam Nita (spr.), Protokolant St. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2019 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. z [...] r. nr [...] określającą skarżącemu K. K., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "A" K. K., wysokość opłaty paliwowej za kwiecień 2015 r. w kwocie [...] zł.

Jako podstawę prawną decyzji organ powołał w szczególności przepisy art. 37h ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 5, art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust. 1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 3, art. 37n ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37o ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 641 ze zm. - dalej zwana: ustawa o autostradach).

Decyzje zapadły w następującym stanie sprawy:

W kwietniu 2015 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT wystawionymi przez "B" sp. z o.o. w C., która to spółka nie była faktycznym dostawcą paliwa na podstawie wystawionych faktur. Paliwo było niewiadomego pochodzenia, od którego na żadnym etapie obrotu nie uiszczono podatku akcyzowego. W tym stanie rzeczy to strona stała się podatnikiem tego podatku, stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 4 u.p.a. Skarżący nie przedstawił żadnego dowodu mogącego świadczyć o tym, że podatek ten został zapłacony na jednym z wcześniejszych etapów obrotu. Podstawę opodatkowania - stosowanie do art. 88 ust. 1 u.p.a. - stanowiło [...] litrów paliwa. Ze względu na brak certyfikatów, świadectw jakości nabytego paliwa które stwierdzałyby jego zgodność z wymogami jakościowymi określonymi dla oleju napędowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., nr 221, poz. 1441 ze zm.), Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. zastosował stawkę podatku akcyzowego ustaloną zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 14 u.p.a. Ustalenia i rozstrzygnięcie w tym zakresie organ I instancji zawarł w decyzji [...] r., w której określił zobowiązanie w podatku akcyzowym za kwiecień 2015 r. w wysokości [...] zł. Na skutek odwołania Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach decyzją z [...] r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W konsekwencji powyższego Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. decyzją z [...] r. określił wysokość opłaty paliwowej za kwiecień 2015 r. w wysokości [...] zł.

W odwołaniu strona zarzuciła organowi I instancji naruszenie przepisów art. 120 O.p. w zw. z art. 37h ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 5, art. 37j ust.1 pkt 4, art. 37k ust. 1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 3, art. 37n ust. 1, ust.2 pkt 1, art. 37o ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy o autostradach płatnych przez błędną wykładnię i zastosowanie.

W uzasadnieniu podniosła, że zebrany materiał dowodowy wyraźnie wskazuje, iż opłata paliwowa jest nienależna z uwagi na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami "pustymi", a co za tym idzie paliwo nie zostało nabyte, a faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej