Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej
Uzasadnienie strona 2/5

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. nie podzielił zarzutów odwołania. W uzasadnieniu wydanej decyzji wskazał, że w sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w/g stanu prawnego obowiązującego w marcu 2015 r. Zgodnie z art. 37h ust. 1 w/w ustawy - wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą paliwową". Przepis art. 34h ust 2 powołanej ustawy stanowi, że przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

Stosownie do art. 37h ust. 4 pkt 5 ww. ustawy, paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są wyroby inne niż określone w pkt 1-4, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż, lub używane do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN.

Na mocy art. 37j ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, ciąży na podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Zgodnie z art. 37k ust. 1 ustawy, obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h.

W myśl art. 37l ust. 1 podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Organ II instancji wskazał, że podstawą do ustalenia zobowiązania do zapłaty opłaty paliwowej wobec strony są decyzje organów podatkowych obu instancji, o których wyżej mowa, z których pierwsza określiła zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za marzec 2015 r., a druga - decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej K. - utrzymała w mocy decyzję określającą kwotę zobowiązania podatkowego. Ponieważ przeprowadzone postępowanie nie pozwoliło ustalić źródła pochodzenia paliwa, jak również strona nie posiadała stosownych certyfikatów lub świadectw jakości potwierdzających pochodzenie paliwa, organ podatkowy przyjął stawkę opłaty paliwowej w wysokości [...] zł/ 1000 kg, co przy ilości [...] litrów paliwa i stawce [...] zł/1000 kg gazów i innych wyrobów praz gęstości 0,820 kg/l , dało [...] zł opłaty paliwowej.

Organ dodał, że na podstawie art. 37o ust. 1 ustawy o autostradach płatnych, podmioty o których mowa w art.37j ust.1, są obowiązane składać informację o opłacie paliwowej właściwemu organowi oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty - w przypadkach o których mowa w art. 37j ust.1 pkt 1, 3 i 4 ustawy. Skarżący nie złożył informacji o opłacie paliwowej za marzec 2015 r. oraz nie dokonał należnej wpłaty, a zatem wydanie w tym zakresie decyzji było zasadne.

Strona 2/5
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej