Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie opłaty paliwowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć, Sędzia WSA Małgorzata Jużków (spr.), Sędzia WSA Krzysztof Kandut, Protokolant St. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę [...]zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K., po rozpatrzeniu odwołania przedsiębiorcy K.K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "A" z siedzibą w K. (firma, skarżący) od decyzji [...] r. nr [...] Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. określającej opłatę paliwową za styczeń 2015 r. w kwocie [...] zł, utrzymał zaskarżone rozstrzygniecie w mocy. Jako podstawę prawną wydanej decyzji organ wskazał art. 233 §1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, w skrócie op) oraz art. 37h ust. 1 i 2, ust. 4 pkt 5, art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust. 1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 3, art. 37n ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37o ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1057, dalej ustawa o autostradach).

Organ rozstrzygniecie oparł na następujących ustaleniach faktycznych.

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w B. decyzją z [...] r. nr [...] określił przedsiębiorcy zobowiązanie w podatku akcyzowym za styczeń 2015 r. w kwocie [...] zł. Uznał bowiem, że od zakupionego oleju napędowego, w ilości [...] litrów, nie został zapłacony podatek akcyzowy na poprzednim etapie obrotu, a został on zużyty przez skarżącego do świadczenia usług transportowych.

Organ podatkowy podkreślił, iż nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, jest również przedmiotem opodatkowania akcyzą. Wskazał również, że została ona wydana w związku z przeprowadzoną [...] r. kontrolą podatkową w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego - ustawy o podatku akcyzowym z [...] r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm., w skrócie upa) i opłaty paliwowej od wyrobów energetycznych za okres od stycznia 2011 r. do stycznia 2015 r.

W świetle poczynionych ustaleń organ stwierdził, że skarżący nabył łącznie [...] litrów oleju napędowego potwierdzony fakturami zakupu od firmy "B" i Spółki "C", który zużył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże olej ten w rzeczywistości pochodził z niewiadomego źródła. Jego dostawcami nie były podmiot wskazane w fakturach. W swojej dokumentacji skarżący nie posiadał certyfikatów jakości zakupionego paliwa, umów handlowych ani potwierdzenia zapłaty od tego paliwa podatku akcyzowego i opłaty paliwowej.

[...] r. organ wszczął postępowanie podatkowe ale także wszczął z urzędu postępowanie w celu określenia wysokości opłaty paliwowej za kontrolowany okres, które zostało zakończone [...] r. wydaniem decyzji określającej kwotę opłaty paliwowej za styczeń 2015 r.

We wniesionym odwołaniu skarżący zażądał uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art. 120 op w zw. z naruszeniem art. 37h ust. 1 i 2, ust. 4 pkt 5, art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust. 1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 3, art. 37n ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37o ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy o autostradach przez błędną ich wykładnię i zastosowanie. W uzasadnieniu podkreślono, że zgromadzony materiał dowodowy wyraźnie wskazuje, że opłata paliwowa jest nienależna, gdyż faktury na podstawie których ustalono zakup oleju napędowego to tzw. puste faktury, za którymi nie szły dostawy towarów. Jeżeli paliwo nie zostało zakupione to opłata paliwowa jest nienależna.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej