Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adama Nita, Sędzia NSA Anna Apollo, Sędzia WSA Iwona Wiesner (spr.), Protokolant Specjalista Anna Wandoch, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej uchyla zaskarżoną decyzję.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną decyzją z [...]r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z [...]r. znak: [...] określającą skarżącemu K. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ,,A’’ K. K. wysokość opłaty paliwowej za wrzesień 2014 r. w kwocie

[...] zł.

W podstawie prawnej organ powołał m.in. art. 37h ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 5 art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust. 1, art. 37l ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 3, art. 37n ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 37o ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1057 z późn. zm.).

W uzasadnieniu organ przedstawił stan faktyczny sprawy. Stwierdził, że Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. ustalił, że we wrześniu 2014 r. podatnik dokonał zakupu oleju napędowego potwierdzonego fakturami VAT wystawionymi przez ,,B’’ T. W., który sprzedawał paliwo niewiadomego pochodzenia. Tym samym strona niniejszego postępowania nabywając takie paliwo, od którego na żadnym etapie obrotu nie uiszczono podatku akcyzowego, stała się podatnikiem tego podatku stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Natomiast skarżący nie przedstawił żadnego dowodu mogącego świadczyć o tym, że podatek ten został zapłacony na jednym z wcześniejszych etapów obrotu. Podstawę opodatkowania - stosowanie do art. 88 ust. 1 tej ustawy - stanowiło 3000 litrów paliwa nabytego od ww. podmiotu. Ze względu na brak certyfikatów, świadectw jakości nabytego paliwa, które stwierdzałyby jego zgodność z wymogami jakościowymi określonymi dla oleju napędowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. zastosował stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1 822,00/1000 litrów ustaloną zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku akcyzowym dla pozostałych paliw silnikowych.

W związku z dokonanymi ustaleniami, organ I instancji [...] r. wydał decyzję znak [...], w której określił kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2014 r., w wysokości [...] zł w związku z posiadaniem paliwa niewiadomego pochodzenia, od którego nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości na wcześniejszym etapie obrotu.

Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, sprawa stała się przedmiotem rozpoznania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, który [...] r. wydał decyzję znak [...], utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za ww. okres, która jest decyzją ostateczną w postępowaniu podatkowym.

W konsekwencji [...] r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. wydał decyzję znak: [...], w której określił wysokość opłaty paliwowej za wrzesień 2014 r. w wysokości [...] zł.

Strona nie zgadzając się z zapadłym rozstrzygnięciem wniosła odwołanie od powyższej decyzji wnosząc o:

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej