Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie opłaty paliwowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Wiesner (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik, Sędzia WSA Małgorzata Herman, Protokolant St. sekr. sąd. Joanna Spadek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2018 r. przy udziale - sprawy ze skargi ,,A’’ Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/12

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. decyzją z [...] r. nr [...] wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2017, poz.201 ze zm., dalej: O.p.) oraz art. 37h ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 5, art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust.1, art. 371 ust. 1, art. 37m ust. 1 pkt 3, ust. 4, art. 37n ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 370 ust. 1 pkt 1, art. 37q ustawy z 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U z 2004r., nr 256, poz. 2571), po rozpatrzeniu odwołania "A" sp. z o.o. w B. ( skarżąca, strona, spółka) z [...]r. od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. nr [...] z [...]r. określającej wysokość opłaty paliwowej za lipiec 2012r. w kwocie: 397,30 zł. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji

Jak wynika z akt sprawy, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w K. wydał "A" sp. z o.o. w B. [...]r. decyzję nr [...]określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2012 roku w kwocie 5.626 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał, że spółka była podmiotem zużywającym wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i nabywała paliwo lotnicze JET A-1 (o kodzie CN 27101921) bez akcyzy. W toku postępowania podatkowego w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego ustalono, że paliwo lotnicze nabywane było od podmiotu pośredniczącego "B" sp. z o.o., przez "A" sp. z o .o. tj. podmiot posiadający status podmiotu zużywającego, który to paliwo odsprzedawał innemu podmiotowi zużywającemu spółce "C". Przeprowadzone w tym zakresie postępowanie wykazało, że "A" nie zużył zwolnionego paliwa, nie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada certyfikatu przewoźnika lotniczego ani koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych. Podmiot nie świadczy usług w zakresie przewozu osób i towarów.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik Urzędu Celnego w K. postanowieniem z [...] r. wszczął z urzędu postępowanie w celu określenia wysokości opłaty paliwowej za lipiec 2012r. w stosunku do spółki "A".

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, postępowanie w sprawie opłaty paliwowej wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem przed dniem wyjścia w żyje tej ustawy przejął Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach podatku akcyzowego (art. 225 ustawy z 16 listopada 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Dz. U z 2016r., poz. 1948).

W dniu [...]r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w K. wydał decyzję nr [...], w której określił kwotę opłaty paliwowej za lipiec 2012r. w wysokości 397,30 zł.

Strona, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem organu I instancji, pismem z 20 października 2017r. wniosła odwołanie, w którym zarzuciła naruszanie prawa art. 37j ust. 1 pkt 4 i art. 371 ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Podatnik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania oraz ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej