Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść Sędziowie: Sędzia WSA Alina Dominiak (spr.) Sędzia WSA Jolanta Sudoł po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 27 lutego 2020 r. sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Wojewody z dnia 28 października 2019 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych uchyla zaskarżoną decyzję.

Inne orzeczenia o symbolu:
631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi
Inne orzeczenia z hasłem:
Zatrudnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia 27 września 2019 r. Starosta Powiatu przyznał J. Z. prawo do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 27 września 2019 r. w wysokości 861,40 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 676,40 zł w okresie kolejnych dni jego posiadania , tj. do 25 września 2020r. , o ile nie zajdą okoliczności powodujące jego utratę.

Organ wskazał, że J. Z. została zarejestrowana jako bezrobotna. W dniu 27 września 2019 r. udokumentowała odpowiedni okres zatrudnienia do przyznania prawa do zasiłku, w związku z czym, zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , przysługuje jej prawo do zasiłku od dnia udokumentowania prawa do zasiłku.

W odwołaniu od tej decyzji skarżąca wskazała, że na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 r. organ pierwszej instancji przyznał jej świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, którego wcześniej jej odmówiono. Wniosła o przyznanie prawa do zasiłku od dnia 12 marca 2019 r.

Wojewoda decyzją z dnia 28 października 2019 r. , po rozpatrzeniu odwołania, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 , art. 139 k.p.a. art. 71 ust.2 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie organu I instancji w przedmiotowej sprawie.

Organ wskazał, że skarżąca została zarejestrowana jako bezrobotna w dniu 12 marca 2019 r. W ciągu 18 miesięcy bezpośrednio przed zarejestrowaniem , tj. od 11 września 2017 r. do 11 marca 2019 r., pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy od dnia 11 września 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. W dniu 30 grudnia 2018 r. zmarła jej matka. Decyzją z dnia 25 września 2019 r. przyznano skarżącej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką na okres od dnia 1 października 2018 r. do 30 grudnia 2018 r ., tj. do dnia śmierci matki.

Organ odwoławczy przytoczył treść art. 71 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z którego wynika, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, spełniał określone wymogi, sprecyzowane w tym przepisie.

Jednocześnie organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy do 365 dni , o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana. W myśl tego przepisu warunkiem koniecznym zaliczenia do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych okresu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest, by utrata prawa do niego była spowodowana śmiercią osoby , nad którą opieka była sprawowana. Tym samym okresu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w PUP, tj. od dnia 11 września 2017 r. do 30 września 2018 r. nie można zaliczyć do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, a okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 października 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. , którego utrata nastąpiła na skutek śmierci matki skarżącej, nie daje wymaganych co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją. Tym samym skarżąca nie spełnia żadnych kryteriów koniecznych do przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi
Inne orzeczenia z hasłem:
Zatrudnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda