Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 8 sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia 8 maja 2017 r. nr[...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 4 października 2016 r. J. W. złożył wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie - decyzją z dnia 26 października 2016 r. nr [...] r. Prezydent Miasta [...] przyznał wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy na okres od 1 listopada 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. w kwocie 219, 93 zł miesięcznie płatnej zarządcy domu i w kwocie 13, 27 zł ryczałtu na zakup opału.

W kwietniu 2017 r. organ I instancji wznowił postepowanie w sprawie zakończnej ww. ostateczną decyzją, wskazując na nowe okoliczności faktyczne istniejące w chwili wydania decyzji, a nieznane organowi.

Po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego, decyzją z dnia 8 maja 2017 r. Prezydent Miasta [...] działając w trybie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako k.p.a.), uchylił własną ww. decyzję z dnia 26 października 2016 r. i jednocześnie orzekł o przyznaniu wnioskodawcy na ww. okres dodatku mieszkaniowego w niższej wysokości tj. w kwocie 100, 45 zł płatnej do zarządcy domu i w kwocie 6,06 zł jako ryczałt na zakup opału.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w okresie od lipca do września 2016 r. J. W. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Tym samym na dochód dwuosobowej rodziny składała się nie tylko wykazana przez wnioskodawcę emerytura matki, ale także ww. świadczenie przyznane J. W. w związku z opieką jaką sprawuje nad niepełnosprawną w znacznym stopniu matką. Powyższe w istotny sposób wpłynęło na wyliczenie wysokości należnego wnioskodawcy dodatku mieszkaniowego

J. W. wniósł odwołanie od ww. decyzji, kwestionując dopuszczalność wliczenia do dochodu kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Decyzją z dnia 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji jako zgodną z prawem.

Kolegium podzieliło stanowisko organu I instancji, co do zasadności wznowienia postępowania w związku z tym, że występując o przyznanie dodatku skarżący nie wskazał, że pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy. O fakcie tym organ dowiedział się dopiero w kwietniu 2017 r.

Odnosząc się do zarzutu odwołania, Kolegium wskazało, że w art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych ściśle sprecyzowano co należy na gruncie tej ustawy zaliczać do dochodu, a z drugiej strony wyliczono jakiego rodzaju konkretne świadczenia do tego dochodu zaliczone być nie mogą. Na tej podstawie Kolegium podzieliło stanowiło organu I intonacji, że specjalny zasiłek opiekuńczy spełnia definicję dochodu zawartą ww. przepisie i wnioskodawca miał obowiązek jego wykazania, składając wraz z wnioskiem oświadczenie o uzyskiwanych przez członków rodziny poszczególnych odchodach za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze