Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie ust. 1 pkt 11 i ust. 3 załącznika nr 2 oraz § 3 ust. 3 i § 4 ust. 2 załącznika nr 4; 2. w pozostałym zakresie
Uzasadnienie strona 13/13

Brak jest też w ocenie Sądu podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia powołanych przez skarżącego Prokuratora przepisów ustawy o drogach publicznych przez regulacje określone w § 6 ust. 3 załącznika nr 4 do uchwały oraz w ust. 7 załącznika nr 2 do uchwały poprzez wprowadzenie w treści uchwały - jak wskazał skarżący - tzw. "procedury reklamacyjnej".

Stosownie do treści § 6 ust. 3 załącznika nr 4 do uchwały "Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez pracowników Biura SPP w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania: 1) biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu, 2) dowodu wniesienia opłaty w systemie płatności mobilnej, 3) ważnej karty abonamentowej, 4) ważnego identyfikatora zwalniającego z opłat, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie", 5) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie". Natomiast w myśl ust. 7 załącznika nr 2 do zaskarżonej uchwały "Za nieopłacony postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł w przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do pięciu dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 30 zł".

W orzecznictwie sądów administracyjnych kwesta ważności przepisów prawa miejscowego - uchwał w sprawie stref płatnego parkowania przewidujących postępowanie reklamacyjne

Strona 13/13