Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Uzasadnienie strona 7/7

Z powyższego wynika więc, że ustawodawca przewidział także sytuację, gdy łączny dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednak jeżeli specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym, to przysługuje on również w okresie, na który jest ustalany.

Organy uznały, że skoro skarżącemu nie przysługiwał specjalny zasiłek opiekuńczy w poprzednim okresie zasiłkowym 2012-2013, nie może mu świadczenie to przysługiwać za obecny okres zasiłkowy, czyli 2013-2014.

Tymczasem skarżący, co sądowi wiadomo z urzędu, ubiegał się także o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego za wcześniejszy okres - od 1 lipca 2013 do 31 października 2013 r. Burmistrz decyzją z dnia 6 września 2013 r. odmówił przyznania mu tego świadczenia, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 28 października 2013r. utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Podstawą odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego za wskazany okres było - w ocenie organów- niespełnienie przez skarżącego przesłanki rezygnacji z zatrudnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nieprawomocnym wyrokiem z dnia 11 września 2014r. sygn. akt III SA/Gd 639/14 uchylił w/w decyzje organów obu instancji z uzasadnieniem takim, jak zaprezentowane w niniejszej sprawie.

Wynika z powyższego , że - co do zasady - skarżącemu powinien przysługiwać specjalny zasiłek opiekuńczy za okres zasiłkowy 2012-2013, czyli okres zasiłkowy poprzedzający okres zasiłkowy , w którym skarżący w niniejszej sprawie wnosił o przyznanie omawianego świadczenia. W tej sytuacji powinien mieć zastosowanie art. 16a ust. 3 ustawy.

W tym stanie rzeczy, Sąd na mocy art. 145 § 1 pkt. 1 lit. a oraz art. 135 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchylił decyzje organów obu instancji.

Ponownie rozpoznając sprawę organy administracji publicznej winny dokonać oceny określonych w art. 16a ust. 1 ustawy przesłanek warunkujących przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, mając na uwadze przedstawioną powyżej wykładnię tego przepisu, którą to wykładnią są związane z mocy art. 153 p.p.s.a.

Ponadto rzeczą organów będzie ustalenie, czy skarżącemu przyznano faktycznie specjalny zasiłek opiekuńczy za okres zasiłkowy poprzedzający okres zasiłkowy 2013-2014.

Organy powinny mieć też na uwadze, że zakwestionowano zgodność przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczących wprowadzenia kryterium dochodowego- art. 16 a ust. 2 ,3, 4 i 5 w/w ustawy. Rozprawę w Trybunale Konstytucyjnym w tej sprawie wyznaczono na dzień 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13.

Ponadto , z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie K 27/13 wprowadziła dla osób, którym wygasły z dniem 30 czerwca 2013r. decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne, nowy rodzaj świadczenia rodzinnego - zasiłek dla opiekuna - wypłacany wstecz od 1 lipca 2013r. wraz z odsetkami, należy zwrócić uwagę na konieczność sprawdzenia, czy zasiłek taki nie został skarżącemu na jego wniosek przyznany. Zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy są świadczeniami, które wykluczają się bowiem wzajemnie. Gdyby zatem zasiłek dla opiekuna skarżącemu w istocie przyznano za okres od 1stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. , to rzeczą organu administracji byłoby umorzenie postępowania w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Strona 7/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze