Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Tezy

1. Nie można utożsamiać pojęcia grupy towarów Taryfy Celnej z indywidualną nazwą danego towaru. Klasyfikacja taryfowa danego produktu do odpowiedniego kodu PCN nie może być dokonywana jedynie w oparciu o nazwę tego produktu, bez uwzględnienia parametrów fizykochemicznych.

2. Podział w Taryfie Celnej na oleje "lekkie", "średnie" i "ciężkie" nie wiąże się bezpośrednio z nazwą konkretnego produktu.

Uzasadnienie strona 1/4

Spółka z o.o. w dniu 18.04.1997 r. dokonała odprawy ostatecznej 1.256,1 ton oleju opałowego, sprowadzonego na podstawie faktury z dnia 15.04.1997 r. Analiza chemiczna sprowadzonego oleju wykonana przez P. wykazała zgodność badanej próbki produktu z wymogami normy DIN 51603/1 dla oleju opałowego lekkiego. Olej ten zaklasyfikowany został przez Urząd Celny do pozycji określonej kodem PCN 271000679, co było podstawą wymiaru i poboru należności celnych oraz podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Kwestionując obliczenie i pobranie podatku akcyzowego Spółka S. zwróciła się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o uznanie nieistnienia obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego oraz zwrot pobranej kwoty tego podatku z odsetkami.

Rozpatrując ponownie sprawę Urząd Skarbowy decyzją z dnia 31.10.1997 r. orzekł "o pozostawieniu bez zmian" pobranego od Spółki podatku akcyzowego w kwocie 552.684 zł uznając, że sprowadzony olej odpowiada parametrom oleju opałowego lekkiego.

Od decyzji tej wniesiono odwołanie, w którym podniesiono, iż zgodnie z regułami klasyfikacyjnymi zawartymi w Taryfie Celnej sprowadzony olej mimo, że z punktu widzenia normy przemysłowej DIN 51603/1 jest olejem opałowym lekkim, to jednak na podstawie wyników analizy chemicznej winien być zakwalifikowany jako olej opałowy ciężki.

Przytoczone w odwołaniu argumenty nie przekonały Izby Skarbowej, która decyzją z dnia 6.03.1998 r. utrzymała w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu Izba Skarbowa wskazała, że strona utożsamia pojęcia grupy towarów Taryfy Celnej z indywidualną nazwą danego towaru. Podział w taryfie celnej na "oleje lekkie", "oleje średnie" i "oleje ciężkie" nie wiąże się bezpośrednio z nazwą danego konkretnego produktu. Do grupy "oleje ciężkie" należą bowiem /mimo innej nazwy/ takie towary jak oleje napędowe lekkie oraz zbliżone do nich właściwościami oleje opałowe lekkie.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję pełnomocnicy skarżącej Spółki z o.o. S. wnieśli o uchylenie decyzji organów obu instancji zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych i w konsekwencji rażące naruszenie prawa materialnego, a w szczególności par. 4 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku /M.P. nr 7 poz. 57/ oraz rażące naruszenie procedury administracyjnej, a w szczególności art. 12 par. 1, art. 35 par. 1, art. 36 par. 1, art. 77 par. 1 Kpa i w konsekwencji zasad określonych w art. 6 i art. 7 Kpa, które do naruszenia miały istotny wpływ na wynik sprawy. Zdaniem strony skarżącej stanowisko organów obu instancji, iż określenie "dla potrzeb analizy chemicznej" importowanego oleju jako oleju opałowego lekkiego było wystarczające dla znaczenia tego oleju jako oleju opałowego lekkiego dla potrzeb poboru podatku akcyzowego było błędne.

Strona 1/4