Sprawa ze skargi H. M. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1998 i 1999r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Włodzimierz Kędzierski (spr.) Sędzia WSA - Andrzej Błesiński Asesor WSA - Wojciech Czajkowski Protokolant - Paweł Guziur po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2004r. sprawy ze skargi H. M. na decyzje Izby Skarbowej z dnia "[...]" r. Nr "[...]" i Nr "[...]" i ze skargi J. M. na decyzje Izby Skarbowej z dnia "[...]" r. Nr "[...]" i Nr "[...]" w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1998 i 1999r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargi.

Uzasadnienie strona 1/5

I. Izba Skarbowa w O. decyzjami z 24.08.2002r. utrzymała w mocy:

1. decyzją "[...]", decyzję Urzędu Skarbowego w O. z 28.05.2002r., "[...]", ustalającą J. M. zryczałtowany podatek dochodowy za 1998r. w kwocie 16.849,50 zł. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów;

2. decyzją "[...]", decyzję Urzędu Skarbowego w O. z 28.05.2002r., "[...]", ustalającą H. M. zryczałtowany podatek dochodowy za 1998r. w kwocie 16.849,50 zł. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów.

II. Decyzjami z 24.08.2002r. uchyliła w całości i orzekła merytorycznie:

1. decyzją "[...]" , decyzję Urzędu Skarbowego w O. z 28.05.2002r., "[...]" i ustaliła J. M. zryczałtowany podatek dochodowy za 1999r. w kwocie 19.791,00 zł., od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów;

2. decyzją "[...]", decyzję Urzędu Skarbowego w O. z 28.05.2002r., "[...]" i ustaliła H. M. zryczałtowany podatek dochodowy za 1999r. w kwocie 19.791,00 zł. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów.

Orzekając w wyżej podany sposób Izba Skarbowa ustaliła i wywiodła:

W 1998r. H. i J. M. ponieśli wydatki: 8.424,60 zł. na utrzymanie rodziny; zapłacili 4.600 zł. podatku, 26.354 zł. na wkład budowlany; 6.756,80 zł. na remont mieszkania, dokonali 06.02.1998r., wpłaty na książeczkę terminową "[...]" i dopłaty do lokat kontynuowanych w łącznej kwocie 78.937,09 zł.

Łączne wydatki poniesione w 1998r. wyraziły się kwotą 125.072,49 zł.

W roku podatkowym 1998 H. i J. M. zgromadzili mienie o łącznej wartości 80.140,57 zł. na kwotę tę składały się:

dochód z działalności gospodarczej J. M. - 15.544,46 zł.; zasoby z rozliczenia przychodów i wydatków J. M. za 1997r. -1.067,17 zł.; dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych J. M. - 7.256,17 zł.; dochód H. M. ze stosunku pracy - 7.882,44 zł.; dochód H.M. z umów zleceń - 160,00 zł.; pobrane środki z kredytu w ROR - 6.110,36 zł.; zwrot podatku dochodowego za 1997 r. - 3.198,40 zł.; zwrot środków ze spółdzielni mieszkaniowej - 970,00 zł.; likwidacja książeczek oszczędnościowych "[...]" - 37.951,06 zł.

Z zestawienia przychodów z wydatkami wynika, że wydatki w kwocie 44.931,92 zł. nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i posiadanych wcześniej zasobach pochodzących z ujawnionych źródeł przychodów.

Izba dokonała analizy operacji finansowych dokonywanych przez podatników w bankach. Analizy tej dokonano na podstawie dowodów bankowych.

Analizując zebrany w sprawie materiał Izba Skarbowa odmówiła wiarygodności twierdzeniom H. M., iż na początku 1997r. posiadała oszczędności - przechowywane w domu - w kwocie około 120.000 zł. Z kwoty tej na koniec 1997r. pozostało około 15.000 zł.

Strona 1/5