skargę na decyzję Prezesa GUC.
Tezy

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /Dz.U. nr 75 poz. 445 ze zm./, przewóz towarów z zagranicy jest wolny od cła, jeżeli przedmiotem przywozu są wyposażenie oraz zapasy niezbędne do eksploatacji środka przewozowego, w tym materiały pędne w zbiorniku paliwa wbudowanego fabrycznie na stałe do środka przewozowego oraz oleje i smary.

Przez środek przewozowy przepisy prawa celnego rozumieją środek służący do przewozu przez granicę towarów lub podróżnych.

2. Cytowany przepis nie dotyczy natomiast wszelkich innych towarów przewożonych przez środek przewozowy, które mają być przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą.

3. Zapas paliwa, nawet przewożony przez środek przewozowy, dla którego ma być zużyty, ale nie znajdujący się w zbiorniku wbudowanym fabrycznie do środka przewozowego, podlega cłu na ogólnych zasadach.

Sentencja

oddala skargę na decyzję Prezesa GUC.

Uzasadnienie

Centrala Importowo-Eksportowa "C." zgłosiła do odprawy celnej jedną cysternę oleju smarowego, sprowadzonego dla PLO Szczecin - M/F "Heweliusz", składając równocześnie w zgłoszeniu wniosek o zwolnienie tego oleju od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 20 prawa celnego. Dyrektor Urzędu Celnego w Sz. dokonał odprawy celnej tego oleju, zwalniając go od cła na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z 29 sierpnia 1991 r. stwierdził nieważność decyzji dyrektora Urzędu Celnego w Sz., zwalniającej od cła importowego olej smarowy kwalifikując to jako rażące naruszenie prawa. W uzasadnieniu i decyzji Prezes GUC przytoczył treść art. 14 ust. 1 pkt 20 prawa celnego, w myśl którego "zwolnieniu od cła importowego podlega wyposażenie oraz zapasy niezbędne do eksploatacji środka przewozowego, w tym materiały pędne w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie na stałe do środka przewozowego oraz oleje i smary".

Decyzja dyrektora Urzędu Celnego wydana została - zdaniem Prezesa GUC - w drodze nieprawidłowej interpretacji tego przepisu. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 pkt 20 prawa celnego, zwolnienie to przysługuje tylko podmiotowi posiadającemu tytuł uprawniający do wnioskowania o takie zwolnienie. Przedmiotowe oleje zostały przywiezione samochodem przez przejście graniczne w Urzędzie Celnym w Sz., a następnie zgłoszone do odprawy celnej ostatecznej. Oleje te dopiero po odprawie dostarczono na prom M/F .,Heweliusz" jako odbiorcy towaru. Dokonującym obrotu towarowego z zagranicą była zatem CIE "C.", która importowała oleje smarowe we własnym imieniu, a więc nie posiadała uprawnień do wnoszenia o zwolnienie od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 20 prawa celnego.

Decyzja Prezesa GUC została zaskarżona do NSA.

Sąd uznał, że zaskarżona decyzja jest zgodna z przepisami prawa, aczkolwiek wyprowadził to z innego uzasadnienia niż Prezes GUC.

Decyzja Urzędu Celnego w Sz. istotnie rażąco naruszyła prawo. Polegało to na błędnej interpretacji przepisu prawa materialnego, w wyniku której bezzasadnie uznano za zwolniony na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 20 prawa celnego sprowadzony przez "C." olej smarowy. Zgodnie z cyt. wyżej przepisem przewóz towarów z zagranicy jest wolny od cła, jeżeli przedmiotem przywozu są wyposażenie oraz zapasy niezbędne do eksploatacji środka przewozowego, w tym materiały pędne w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie na stałe do środka przewozowego oraz oleje i smary. Przez środek przewozowy przepisy prawa celnego rozumieją środek służący do przewozu przez granicę towarów lub podróżnych.

Zwolnienie przewidziane w art. 14 ust. 1 pkt 20 dotyczy wyłącznie wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych w ilościach niezbędnych do kontynuowania podróży przez środek przewozowy z tym ograniczeniem, że jeśli chodzi o materiały pędne to podlegają one zwolnieniu tylko w ilościach mieszczących się w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie na stałe do środka przewozowego.

Przepis ten nie dotyczy natomiast wszelkich innych towarów przewożonych przez środki przewozowe, które mają być przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą. Zwolnieniu mogły podlegać wyposażenie oraz materiały eksploatacyjne niezbędne dla środka przewozowego, którym olej przeznaczony dla statku był przewożony. sam zaś towar celny w postaci tego oleju na podstawie omawianego przepisu ze zwolnienia nie mógł skorzystać.

Tym wyrokiem NSA potwierdził swoje stanowisko, że towary przywożone z zagranicy na zapotrzebowanie polskich statków stojących w polskich portach nie podlegają zwolnieniu od cła w trybie art. 14 ust. 1 pkt 20. Jednocześnie Sąd: wskazał, że jeśli chodzi o materiały pędne. zwolnieniu od cła może podlegać tylko taka ilość paliwa, jaka mieści się w zbiorniku paliwa fabrycznie wbudowanym na stale do środka przewozowego. Zapas paliwa, nawet przywożony przez środek przewozowy, dla którego ma być zużyty, ale nie znajdujący się w zbiorniku wbudowanym fabrycznie do środka przewozowego, podlega cłu na ogólnych zasadach.

Strona 1/1