Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku akcyzowego
Tezy

Paragraf 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 105 poz. 1197 ze zm./ rozszerzający krąg osób uznanych za podatników akcyzy jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji, co uzasadnia odmowę jego zastosowania przez sąd.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Spółki Jawnej "B.-O." /Jerzy N., Zbigniew J. i Stanisław K./ na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 11 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego - uchyla decyzję I i II instancji.

Uzasadnienie strona 1/5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "B.-O." s.c. Jerzy N., Zbigniew J., Stanisław K. z siedzibą w C. w 2000 roku prowadziło działalność gospodarczą między innymi w zakresie kupna i sprzedaży paliw płynnych.

Urząd Skarbowy w C. przeprowadził w spółce kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okres od stycznia do listopada 2000 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka Cywilna "B.-O." na dzień 31 grudnia 1999 r. posiadała na stanie magazynowym 709.245 ton oleju napędowego II o symbolu SWW 0242 222, który był objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego zgodnie z poz. 1 pkt 7 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./. Spółka dokonała sprzedaży tego oleju w styczniu i lutym 2000 r. nie wykazując tej sprzedaży w deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-2.

Olej napędowy II z dniem 1 stycznia 2000 r. został opodatkowany podatkiem akcyzowym zgodnie z poz. 1 pkt 2 załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 105 poz. 1197/.

W związku z powyższym Urząd Skarbowy w C. decyzją z dnia 16 lutego 2001 r. określił Spółce należne zobowiązanie podatkowe i zaległość w podatku akcyzowym za styczeń w kwocie 419.035 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 181.597,10 zł zaległość za luty 2000 r. w kwocie 309.514 zł oraz odsetki w kwocie 122.830,40 zł.

Podatnik w dniu 2 marca 2001 r. złożył odwołanie od powyższej decyzji, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania.

Zdaniem podatnika sprzedaż oleju napędowego II w styczniu i lutym 2000 r. nie powinna być opodatkowana podatkiem akcyzowym, bowiem w chwili zakupu towar ten był zwolniony od podatku akcyzowego na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. Podatnik podkreślił, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego opublikowane w dniu 23 grudnia 1999 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., a więc nie posiada ono stosownego vacatio legis, niezbędnego dla podatników do odpowiedniego zapoznania się z nim oraz skorygowania planowanych transakcji gospodarczych. Ponadto jest niezgodne z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem określenie podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku, może nastąpić wyłącznie w drodze ustawy, a nie rozporządzenia.

W odwołaniu zarzucono także naruszenie przy wydawaniu zaskarżonej decyzji przepisów proceduralnych i zasad postępowania, mających wpływ na rozstrzygnięcie.

W ocenie strony odwołującej prowadzone postępowanie było niezgodne z regułą wynikającą z art. 173 par. 1 Ordynacji podatkowej ponieważ żaden z protokołów nie zawiera danych osób składających wyjaśnienia.

Kontrolujący nie zapoznali też wszystkich wspólników o istotnych etapach prowadzonego postępowania gdy zważyć, że protokół podpisał tylko jeden wspólnik /Jerzy N./, co kwestionują pozostali wspólnicy. Pełnomocnictwo wspólnika podpisującego protokół dotyczyło bowiem reprezentowania spółki w sprawach bieżących, a nie w sprawach kontroli podatkowej.

Strona 1/5