Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku stałego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA w Warszawie (...)
Tezy

Gdy dziecko korzysta ze stałej opieki odpowiedniej instytucji co najmniej przez 5 dni w tygodniu, to nie zachodzi konieczność "niepozostawania w zatrudnieniu" w celu sprawowania osobistej opieki nad tym dzieckiem.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Doroty K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 11 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie zasiłku stałego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2002 r. (...) - uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Sąd Najwyższy
Uzasadnienie strona 1/2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. decyzją z 11 kwietnia 2001 r. utrzymało w mocy decyzję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B.P. z 14 marca 2001 r., odmawiającą Dorocie K. przyznania zasiłku stałego z tytułu opieki nad dzieckiem. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./, dla przyznania zasiłku muszą być spełnione łącznie następujące warunki: osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku stałego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nie może pozostawać w zatrudnieniu, dziecko ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, dziecko wymaga ze strony innej osoby stałej opieki, dochód rodziny nie przekracza dochodu określonego zgodnie z art. 4 ustawy.

Według ustaleń Kolegium, Dorota K. spełnia trzy z wymienionych przesłanek: nie pozostaje w zatrudnieniu, 10-letnia córka ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, rodzina spełnia kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z zasiłku. Sporny problem dotyczył spełnienia przez wnioskodawczynię warunku sprawowania stałej opieki w sytuacji, gdy dziecko jej przebywa w Ośrodku Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących w Warszawie. Z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wyraźnie wynika, że zasiłek stały z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Taka sytuacja występuje w rozpatrywanej sprawie.

Od powyższej decyzji skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła Dorota K. Zdaniem skarżącej stan zdrowia córki wymaga opieki matki, co uniemożliwia jej podjęcie zatrudnienia. Skarżąca zakwestionowała ustalenie, że córka przebywa w placówce zapewniającej opiekę przez 5 dni w tygodniu.

Wyrokiem z 8 marca 2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W ocenie NSA sporna kwestia została rozstrzygnięta na podstawie niekompletnego materiału dowodowego. O tym, że Ośrodek Wychowawczy zapewnia całodobową opiekę co najmniej przez 5 dni w tygodniu rozstrzygnięto na podstawie wyjaśnień uzyskanych przez telefon. Wyjaśnień udzielił pracownik ośrodka. Z pisma uzyskanego przez NSA od kierownika ośrodka wynika, że placówka zapewnia całodobową opiekę łącznie z wyżywieniem od poniedziałku do piątku, a więc, zdaniem NSA, nie można przyjąć, że ta opieka wynosi co najmniej 5 dni w tygodniu.

Według wnoszącego rewizję nadzwyczajną od tego wyroku prezesa NSA nie ulega wątpliwości, że dziecko skarżącej ma zapewnioną pięciodniową opiekę. To wyklucza w świetle art. 27 ust. 2a pkt 1 cyt. ustawy o pomocy społecznej możliwość przyznania dochodzonego zasiłku. Skoro dziecko skarżącej ma zapewnioną możliwość pobytu w ośrodku gwarantującym całodobową opiekę od godziny 14.00 w niedzielę do późnych godzin popołudniowych w piątek, to spełnione są przesłanki wykluczające możliwość uzyskania zasiłku stałego z tytułu opieki nad dzieckiem.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
632 Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Sąd Najwyższy