Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu T. w przedmiocie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu T. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.) Sędziowie: sędzia NSA Rafał Stasikowski sędzia del. WSA Kazimierz Bandarzewski po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Rady Powiatu T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 lipca 2021 r. sygn. akt III SA/Gd 75/21 w sprawie ze skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę Rady Powiatu T. z dnia 27 października 2020 r. nr [...] w przedmiocie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu T. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Powiatu T. na rzecz Wojewody Pomorskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 lipca 2021 r., sygn. akt III SA/Gd 75/21, po rozpoznaniu skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę Rady Powiatu T. z dnia 27 października 2020 r., nr [...], w przedmiocie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu T. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. - stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Jak wskazał Sąd pierwszej instancji w podstawie prawnej uchwały Rada powołała art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) - dalej: "u.s.p." w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). W § 2 przedmiotowej uchwały określono, że wchodzi ona w życie z dniem jej podjęcia.

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 81 ust. 1 u.s.p. w związku z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) - dalej: "P.p.s.a.", wniósł na powyższą uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Zaskarżając uchwałę w całości i wnosząc o stwierdzenie jej nieważności Wojewoda podniósł zarzut istotnego naruszenia prawa poprzez naruszenie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 u.s.p. w związku z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) - dalej: "ustawa o przeciwdziałaniu COVID", poprzez podjęcie uchwały w trybie korespondencyjnym poza sesją, podczas gdy z analizy wyżej wymienionych przepisów należy wyprowadzić wniosek, że uchwały rady powiatu mogą być zgodnie z prawem przyjęte jedynie na sesji, i to niezależnie od tego czy rada obraduje w trybie zwykłym czy korespondencyjnym.

Zdaniem Wojewody, uchwała nr [...] została podjęta poza sesją w momencie przeprowadzenia czynności otwarcia kopert zawierających karty do głosowania oraz przeliczenia złożonych głosów. W trakcie sesji wiceprzewodnicząca ograniczyła się jedynie do podania wyników głosowania, które już się odbyło. Wojewoda podkreślił, że zgodnie z art. 15 ust. 1 u.s.p. rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego i tylko na sesjach rada powiatu może podejmować ważne uchwały. Nawet zatem jeżeli rada powiatu obraduje w zdalnym trybie obradowania, (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie), to jest obowiązana podejmować uchwały na sesji. Od tej zasady nie ma wyjątku. Wojewoda zauważył przy tym, że art. 15zzx ustawy o przeciwdziałaniu COVID dopuszczający możliwość przeprowadzenia sesji korespondencyjnej może być interpretowany jako lex specialis wobec przepisów u.s.p., jednakże tylko w wąskim zakresie jego brzmienia. Pewnie ograniczenia sesji korespondencyjnej są naturalne, jak chociażby brak możliwości spełnienia wymogu jednoczesnej obecności radnych. Jednakże tak podstawowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał jak głosowanie nad uchwałami jedynie na sesji muszą być bezwzględnie respektowane i nie może być od nich żadnych odstępstw.

Strona 1/6