Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli
Uzasadnienie strona 2/12

2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Ponadto Spółka podała, że wniosek zawierał wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesieniem planowanych działań, ale ponownie przedkłada kopię mapy ewidencyjnej. Wskazano, iż na mapie znajdują się szkice planowanego działania, a ponadto, że wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ustawy Prawo wodne nie jest szczególnym korzystaniem z wód ani wykonaniem urządzenia wodnego i nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Odnośnie braku decyzji uznającej rekultywację przedmiotowego terenu za zakończoną wskazano, iż w dniu [...] września 2016 r. został złożony wniosek do Starosty T. o wydanie decyzji określającej uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną i brak jest rozstrzygnięcia w sprawie. Nadto podano, iż złożono oświadczenie o zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Decyzją z dnia [...] lipca 2017 r., powołując się na art. 123a ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Starosta T. wniósł sprzeciw do dokonanego przez Spółkę zgłoszenia w zakresie wyznaczenia w granicach działki nr [...] obręb P., gm. OŚ. miejsca wykorzystywanego do kąpieli. W uzasadnieniu decyzji, po przedstawieniu przebiegu postępowania, uzasadniając wniesiony sprzeciw organ wskazał, że zgłaszający nie uzupełnił dokumentacji, gdyż brak jest dokumentu potwierdzającego zgodność zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, sprecyzowania zakresu wnioskowanych uprawnień, sporządzonego opisu planowanych działań z podaniem ich podstawowych parametrów, kopii aktualnej mapy ewidencyjnej pozyskanej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (z pieczęcią) opatrzonej podpisem osoby sporządzającej wraz z naniesionym schematem planowanych działań (w tym usytuowania miejsca przeznaczonego do kąpieli) oraz zasięgiem ich oddziaływania, odpowiednich szkiców i rysunków, a także pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji uznającej rekultywację przedmiotowego terenu za zakończoną. Nadto organ wskazał, że faktem znanym mu z urzędu jest, iż na przedmiotowym terenie prowadzona była na podstawie decyzji koncesyjnej Marszałka Województwa D. nr [...] z dnia [...] lipca 2006 r. (w brzmieniu ustalonym wskazanymi w uzasadnieniu decyzjami) eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "P.", a do dnia podjęcia przedmiotowego orzeczenia Starosta T. nie wydał decyzji uznającej rekultywację przedmiotowego terenu za zakończoną. Organ podkreślił, że obszar w granicach działki oznaczonej ewidencyjnie numerem [...] stanowi tereny i wyrobiska poeksploatacyjne. Zdaniem Starosty T. dopiero po przywróceniu zdewastowanym gruntom wartości użytkowej w żądanym kierunku i uznaniu rekultywacji za zakończoną, możliwa jest zmiana klasyfikacji użytku gruntowego, a następnie zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dalej organ podniósł, że w obowiązującym akcie planistycznym przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w OŚ. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy OŚ. dla obrębów: G., K., P., P., W., Z., teren wskazany we wniosku oznaczony jest symbolem [...] (1-2) jako teren eksploatacji udokumentowanych złóż surowców mineralnych, na którym określono rolny, leśny albo rekreacyjny kierunek rekultywacji terenów przekształconych górniczo. W ocenie organu orzekającego, zamierzenie polegające na wyznaczeniu miejsca do kąpieli, a także pobieranie opłat z tego tytułu są niezgodne z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nadto podniósł, że w zgłoszeniu Spółka nie sprecyzowała zakresu wnioskowanych uprawnień, a mianowicie: lokalizacji zamierzenia w obrębie działki nr [...], określenia w jakim kierunku miałby być sklasyfikowany obszar aktualnie stanowiący wyrobisko poeksploatacyjne (tzn. jako grunty pod wodami stojącymi - Ws, czy grunty pod stawami - Wsr), na którym planowane są działania opisane w zgłoszeniu, a także usytuowanie obszaru zajętego przez wodę, które nie wynika z załączonej mapy. Naniesiono na niej tylko granice działki, objętej zgłoszonym zamierzeniem oraz usytuowanie plaż. Nie przedstawiono też opisu planowanych działań z podaniem podstawowym parametrów.

Strona 2/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne