Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędzia del. WSA Sławomir Pauter (spr.) po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Zarządcy [...] Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia [...] marca 2018 r., sygn. akt II SA/Wr 80/18 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] z dnia [...]2017 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/12

Przedmiotem skargi kasacyjnej wniesionej w niniejszej sprawie przez Zarządcę masy sanacyjnej [...] z/s w SPÓŁKA [...] jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Wr 80/18, którym oddalono skargę w/w na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...]w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

Powyższy wyrok został wydany w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i prawne:

W dniu [...] czerwca 2017 r. Spółka [...] zgłosiła w Starostwie Powiatowym w T. zamiar wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym [...], obręb P., gm. OŚ., której jest właścicielem, wskazując jako daty rozpoczęcia robót lub czynności - dzień [...] czerwca 2017 r. dla Plaży wschodniej i dzień [...] czerwca 2017 r. dla Plaży zachodniej. Do zgłoszenia zostało dołączone oświadczenie stwierdzające, że wyznaczenie dwóch miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Plaża wschodnia - Plaża oraz Plaża zachodnia - [...]) w granicach opisanej w zgłoszeniu działki jest zgodne z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym m.in. z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących wpływu planowanego zamierzenia na formy ochrony przyrody występujące w zasięgu jego oddziaływania oraz planu gospodarowania wodami. Do zgłoszenia załączono kopię mapy ewidencyjnej wydanej w dniu [...] grudnia 2014 r.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2017 r. Starosta T. wezwał Spółkę [...] na podstawie art. 123a ust. 6 ustawy Prawo wodne do uzupełnienia braków złożonego zgłoszenia wodnoprawnego, poprzez sprecyzowanie zakresu wnioskowanych uprawnień, sporządzenia opisu planowanych działań z podaniem ich podstawowych parametrów, przedłożenia kopii aktualnej mapy ewidencyjnej pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opatrzonej pieczęcią i podpisem osoby sporządzającej wraz z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania, odpowiednich szkiców i rysunków, przedłożenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzenia wodnego, dołączenie decyzji uznającej rekultywację przedmiotowego terenu za zakończoną, wykazania zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedłożone zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w art. 123a ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Pismem z dnia [...] czerwca 2017 r. Spółka odpowiadając na postanowienie Starosty T. wskazała, że wniosek dotyczy wyznaczenia 2 miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Plaża wschodnia - Plaża oraz Plaża zachodnia - [...]) w granicach działki nr [...], obręb P., gm. OŚ. i planowane jest wyznaczenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli: Plaża wschodnia - Plaża o długości linii brzegowej 55 m oraz Plaża zachodnia - [...] o długości linii brzegowej 75 m zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne