Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj ( spr.), Sędziowie WSA Iwona Maciejuk, Sławomir Antoniuk, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 marca 2018 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/11

Wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego z dnia [...] listopada 2017 r. sformułowanym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) Fundacja [...] zwróciła się o udostępnienie skanów następujących aktów (wydanych w okresie od [...].01.2015 r. do [...].12.2016 r.):

1) postanowień Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wyłączeniu sędziego Trybunału Konstytucyjnego z udziału w rozpoznawaniu sprawy;

2) postanowień Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o odmowie wyłączenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego z udziału w rozpoznawaniu sprawy;

3) postanowień Trybunału Konstytucyjnego o wyłączeniu sędziego Trybunału Konstytucyjnego z udziału w rozpoznawaniu sprawy;

4) postanowień Trybunału Konstytucyjnego o odmowie wyłączenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego z udziału w rozpoznawaniu sprawy;

5) złożonych przez uczestników postępowania wniosków o wyłączeniu sędziego Trybunału Konstytucyjnego z udziału w rozpoznawaniu sprawy.

W odpowiedzi na wniosek pytany podmiot pismem z dnia [...] listopada 2017 r. wyjaśnił wnioskodawcy, iż żądane dokumenty stanowią część akt Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie, do ich udostępnienia znajdzie zastosowanie ustawa z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym a nie oznaczona we wniosku ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wnioskodawca nie czując się zaspokojony w swoich żądaniach złożył do tutejszego Sądu skargę na bezczynność pytanego podmiotu. Zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że jego wniosek, winien zostać rozpoznany przez adresata wniosku w oparciu o akt prawny wskazany jako podstawa żądania.

Fundacja zarzuciła pytanemu podmiotowi naruszenie:

1) art. 61 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie jakim przepis ten stanowi gwarancję prawa do uzyskiwania informacji o działalności władz publicznych, poprzez nieuzasadnione ograniczenie tego prawa na kanwie niniejszej sprawy wskutek uznania, że złożony wniosek nie może zostać zrealizowany na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,

2) art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji o działalności władz publicznych obejmuje dostęp do dokumentów, poprzez nieuzasadnione ograniczenie tego prawa na kanwie niniejszej sprawy wskutek uznania, że złożony w sprawie wniosek (dotyczący dostępu do dokumentów) nie może być zrealizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,

3) art. 13 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: "UDIP") w zakresie w jakim przepis ten stanowi, że adresat wniosku jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na wniosek bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, poprzez brak udostępnienia informacji publicznej przez podmiot zobowiązany,

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne