Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Kania, Sędziowie WSA Adam Lipiński (spr.), Iwona Dąbrowska, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi P. W. na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/10

P. W. wnioskiem z dnia [...] listopada 2016 r., przesłanym drogą elektroniczną, wystąpił do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udostępnienie informacji publicznej, poprzez przesłanie na skrzynkę mailową wnioskodawcy [...] protokołów z posiedzeń Komisji ds. Produktów z Pogranicza oraz uchwał podjętych na tychże posiedzeniach w okresie od [...] stycznia 2012 r. do [...] grudnia 2013 r.

We wniosku wskazał na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

P. W. nadmienił, iż w jego ocenie, udostępnione na stronie internetowej Urzędu protokoły i uchwały nie stanowią prawidłowo udostępnionej informacji publicznej w szczególności z uwagi na ich "zaczernienie". Zgodnie z art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.1718) protokoły i uchwały powinny zostać udostępnione na stronie internetowej organu oraz w BIP-ie. Obecnie zostały udostępnione tylko na stronie internetowej.

W dniu [...] grudnia 2016 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował P. W. o udostępnieniu wnioskowanych informacji w BIPie, pod linkiem: [...].

Jednocześnie w tym piśmie organ wskazał, że protokoły i uchwały z posiedzeń Komisji ds. Produktów z Pogranicza udostępnione na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej podlegają ograniczeniom co do ich treści. Ograniczenia te wynikają z przedmiotu opinii Komisji, i dotyczą:

1) produktów, co do których Prezes Urzędu na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) był zobowiązany do wydania opinii stwierdzającej czy środek spożywczy nie spełnia wymagań produktu leczniczego określonego przepisami prawa farmaceutycznego albo wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych. Odnośnie tych produktów podmioty składające wniosek o wydanie opinii w trybie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia złożyły wnioski o nieujawnianie danych dotyczących ich produktów;

2) wyrobów medycznych, informacje w tym zakresie zostały nieujawnione, ponieważ wychodziły poza zakres udostępnienia, o którym mowa w art, 91 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r" poz. 876 ze zm.);

3) produktów, co do których postępowanie administracyjne było w toku i z uwagi na fakt, że decyzja administracyjna wydawana w konkretnym postępowaniu stanowi informację publiczną, informacje wynikające z tego postępowania nie podlegają ujawnieniu.

P. W. w skardze z dnia 15 grudnia 2016 r., skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucił Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bezczynność w udostępnieniu żądanej informacji publicznej.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Zdrowia