Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj Sędziowie WSA Anna Mierzejewska Jacek Fronczyk (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Sylwia Rosińska-Czaykowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2014 r. sprawy ze skargi K.Z. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Generalnego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K.Z. z dnia [...] października 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prokuratora Generalnego na rzecz skarżącego K.Z. kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator
Uzasadnienie strona 1/11

Wnioskiem z dnia [...] października 2013 r. K. Z., powołując się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do Prokuratora Generalnego o udostępnienie informacji publicznej w postaci wniosków Prokuratora Generalnego wraz z uzasadnieniami, które organ ten sformułował na podstawie art. 565 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) w sprawach o następujących sygnaturach akt: PG IV U [...], PG IV U [...], PG IV U [...], PG IV U [...] i PG IV U [...].

W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia [...] listopada 2013 r. Prokurator Generalny poinformował zainteresowanego, że zasady postępowania w sprawach o ułaskawienie uregulowane zostały w rozdziale 59 "Ułaskawienie" ww. ustawy - Kodeks postępowania karnego. W wymienionych we wniosku sprawach, zgodnie z dyspozycją art. 565 § 1 kpk, Prokurator Generalny, z uwagi na pozytywne zaopiniowanie przez sądy orzekające w tych sprawach próśb skazanych o ułaskawienie, przedstawił Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej te prośby wraz z aktami spraw karnych i swoimi wnioskami. Wnioski Prokuratora Generalnego wraz z uzasadnieniami w sprawach objętych żądaniem wnioskodawcy, po ich sporządzeniu przez Prokuratora Generalnego, nie podlegają doręczeniu skazanym, podobnie jak i postanowienia Prezydenta RP o skorzystaniu przez niego z prawa łaski lub nie. Skazanym właściwy sąd doręcza jedynie wyciągi z postanowienia Prezydenta RP, po uprzednim ich przesłaniu przez Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej. W związku z tym brak jest podstaw do udostępnienia żądanych przez wnioskodawcę informacji, ponieważ istnieje odmienny tryb dostępu do informacji publicznej, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. tryb postępowania w sprawach o ułaskawienie, który wyłącza stosowanie przepisów tej ustawy. Pozostające w dyspozycji Prokuratora Generalnego akta spraw podane we wniosku stanowią akta podręczne zakończonych postępowań o ułaskawienie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wszelkie dokumenty związane z działalnością organu władzy publicznej, w tym wnioski Prokuratora Generalnego skierowane do Prezydenta RP w wymienionych przez zainteresowanego sprawach, znajdują się w aktach spraw karnych i w aktach prowadzonych przez Prezydenta RP postępowań w sprawach o zastosowanie prawa łaski.

W piśmie z dnia [...] listopada 2013 r. K. Z. zakwestionował powyższe stanowisko Prokuratora Generalnego, podnosząc, że sam fakt przechowywania wniosków będących przedmiotem jego zainteresowania w aktach podręcznych Prokuratora Generalnego nie wyłącza stosowania przepisów ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej, zważywszy że wnioski te stanowią dokumentację urzędową, w rozumieniu art. 6 ust. 2 tej ustawy, zaś możliwość sprawowania społecznej kontroli w trybie jej przepisów pozwala obywatelowi na zaznajomienie się z ich treścią pod kątem motywów, jakimi kieruje się Prezydent RP przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu prawa łaski.

Strona 1/11
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator