Sprawa ze skargi na bezczynność Głównej Biblioteki Lekarskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (spr.), Sędzia WSA Łukasz Krzycki, Sędzia WSA Andrzej Wieczorek, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 6 września 2019 r. sprawy ze skargi B. C. na bezczynność Głównej Biblioteki Lekarskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/7

I. Stan sprawy przedstawia się następująco:

1. B. C. (zwana dalej: "Skarżącą") wnioskiem z 28 marca 2019r., przesłanym elektronicznie (e-mailem) i pocztą tradycyjną, zwróciła się do Głównej Biblioteki Lekarskiej im. [...] (zwana dalej: "Biblioteką") o udostępnienie informacji publicznej w postaci: - skanów i kserokopii umów na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Biblioteki zawartych z kancelarią [...] i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp.j. w [...] (zwana dalej: "Kancelarią") z aneksami; - skanów oraz kserokopii umów na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Biblioteki zawartych z adwokatem I. W. (zwany dalej: "Adwokatem"); - skanów i kserokopii faktur wystawionych w związku z umowami na świadczenie obsługi prawnej, o których mowa w pkt 1 i 2 wyżej; - skanu i kserokopii zarządzenia wewnętrznego nr [...] Dyrektora Biblioteki z [...] marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Głównej Biblioteki Lekarskiej im. [...] w [...].

2. Biblioteka uwzględniła wniosek w całości, udostępniając Skarżącej wraz z pismem z 11 kwietnia 2019r. kserokopie ww. dokumentów i przekazując skany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Skarżąca wnioskiem z [...] kwietnia 2019r., przesłanym e-mailem i pocztą tradycyjną zwróciła się do Biblioteki o udostępnienie informacji publicznej w postaci: - aktualnie obowiązującego w Bibliotece regulaminu wynagradzania ze wszystkimi jego zmianami; - zestawień czynności do ww. faktur udostępnionych Skarżącej w ramach rozpatrzenia poprzedniego wniosku.

4. Biblioteka uwzględniła ww. wniosek w części przez udostępnienie Skarżącej przy piśmie z 6 maja 2019r. i w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej aktualnie obowiązującego w Bibliotece regulaminu wynagradzania ze wszystkimi jego zmianami, przekazała ją także w formie.

5. Biblioteka w odpowiedzi przekazanej Skarżącej 6 maja 2019r. wskazała na brak podstaw do uwzględnienia wniosku Skarżącej w zakresie zestawień czynności do ww. faktur, które udostępniono, gdyż informacje te nie stanowią informacji publicznej. W tym zakresie Biblioteka powołała się na orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym faktury VAT otrzymane przez podmioty podlegające działaniu ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwana dalej: "u.d.i.p.") od osób trzecich i umowy zawarte przez te podmioty z osobami trzecimi nie stanowią dokumentów urzędowych, ani innych dokumentów będących nośnikami komunikatów w sprawach publicznych i jako takie nie podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach u.d.i.p. Biblioteka wskazała też, że odmowa udzielenia ww. informacji spowodowana jest w szczególności art. 5 ust. 1 u.d.i.p.

6. Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z 10 maja 2019r. na bezczynność Biblioteki w przedmiocie rozpatrzenia ww. wniosku z [...] kwietnia 2019r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zestawień czynności do ww. faktur, wystawionych na rzecz Biblioteki przez Kancelarię i Adwokata, gdyż Biblioteka naruszyła: art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a) oraz art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 1 u.d.i.p.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne