Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowego Koła Łowieckiego nr [...] "[...]" w S. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. kopii protokołów z posiedzeń zarządu)
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędziowie WSA Anna Mierzejewska (spr.) Janusz Walawski Protokolant starszy sekretarz sądowy Sylwia Rosińska-Czaykowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi R.J. na bezczynność Wojskowego Koła Łowieckiego nr [...] "[...]" w S. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] lipca 2015 r. (dot. kopii protokołów z posiedzeń zarządu) oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/9

Pismem z dnia 27 października 2015 r R. J. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Wojskowego Koła Łowieckiego "[...] " w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i wniósł o :

1. zobowiązanie Wojskowego Koła Łowieckiego "[...]" w S. do udzielenia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] lipca 2015 r., w terminie 14 dni od wydania orzeczenia;

2. zobowiązanie Wojskowego Koła Łowieckiego "[...]" w S. do ukarania dyscyplinarnie osoby winnej niezałatwienia sprawy w terminie;

3. zasądzenie kosztów.

W uzasadnieniu skargi R.J. podał, że złożył wniosek do Wojskowego Koła Łowieckiego "[...]" w S. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołów z posiedzeń zarządów Koła od dnia [...] kwietnia 2015 r. do [...] lipca 2015 r.

Do dnia złożenia skargi, organ nie udostępnił żadnej informacji publicznej, ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ust 1 udip, czym naruszył 14 dniowy termin udostepnienia informacji publicznej wskazany w art. 13 ust 1 udip.

Wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2015 r. Koło Łowieckie przesłało pismo, w którym organ uznał wniosek o udostępnienie informacji publicznej jako niezasadny oraz powołał się na przepis art. 67 statutu PZŁ z którego wynika, że zarząd Koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i Koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.

Podkreślił, że w świetle ustawy Prawo Łowieckie Polski Związek Łowiecki wykonuje m.in. zadania administracji państwowej związane z wyrażonym w art. 5 i 74 ust 2 Konstytucji obowiązkiem ochrony środowiska naturalnego. Zatem wnioskowana informacja stanowi informację publiczną.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i wskazał, że w związku z członkostwem skarżącego w Wojskowym Kole Łowieckim "[...]" w S., wniosek jego jest niezasadny. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę podkreślił, że Statut Polskiego Związku Łowieckiego zwany dalej Statut PZŁ zapewnia możliwość wglądu do dokumentacji Koła, w tym do podejmowanych uchwał (§ 67). Ponadto Statut PZŁ zapewnia możliwość zapoznania się członkom Koła z dokumentacją oraz działaniami podejmowanymi, przez ZK podczas Walnego Zgromadzenia członków, na którym ZK przekazuje sprawozdanie ze swych działań, które jest poddawane pod głosowanie nad absolutorium dla ZK z wnioskiem, o które występuje organ kontrolny, jakim jest Komisja Rewizyjna. ZK w odpowiedzi na pisma Skarżącego z dnia [...]-05-2015 (zał. nr.[...], odpowiedź z dnia [...]-06-2015r. l.dz.[...]), z dnia [...]-05-2015r. (zał. nr.[...]) oraz z dnia [...]-07-2015r. (zał. nr. [...]), w których żąda on kopi dokumentacji Koła, informuje o przysługujących prawach oraz zaprasza do zapoznania się z dokumentacją Koła podczas każdego posiedzenia ZK, które zgodnie z § 39 ust. 1 Uchwały nr [...] Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr [...] "[...]" w S. z dnia [...] kwietnia 2015 r. odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a podczas którego cała dokumentacja Koła jest wystawiona do wglądu dla każdego zainteresowanego członka Koła. W związku z nieskorzystaniem przez Skarżącego z przysługującego mu prawa do wglądu do dokumentacji Koła, kolejnymi żądaniami udostępniania kopii dokumentacji oraz oskarżeniami wobec ZK, działając na podstawie § 41 pkt. 8 Statutu PZŁ, organ wezwał skarżącego celem złożenia wyjaśnień oraz informując o możliwość zapoznania się z dokumentacją Koła. Ponadto poinformował wnioskodawcę, że powinien on o wszelkich nieprawidłowościach, jakie stwierdza w działaniach ZK, informować organ kontrolny, jakim jest Komisja Rewizyjna. Skarżący nie stawił się na wezwanie ZK.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne