Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowego Koła Łowieckiego nr [...] w S. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędziowie WSA Anna Mierzejewska Janusz Walawski (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Sylwia Rosińska-Czaykowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi R.J. na bezczynność Wojskowego Koła Łowieckiego nr [...] w S. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 lipca 2015 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/8

R. J. w dniu 24 lipca 2015 r. złożył do Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego [...] w S. - zwanego dalej Kołem, powołując się na art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz w związku z przynależnością do powyżej określonego Koła, wniosek o udostępnienie informacji publicznej, tj. kopii podpisanej przez WKŁ [...] [...] ugody ze Z.J. w sprawie o sygn. akt [...].

Reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, R. J. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Koła, zarzucają, że doszło do naruszenia art. 13 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r.

Pełnomocnik skarżącego wniósł o:

1. zobowiązanie Wojskowego Koła Łowieckiego [...] w S. do udzielenia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 24 lipca 2015 r., w terminie 14 dni od wydania orzeczenia;

2. zobowiązanie Wojskowego Koła Łowieckiego [...] w S. do ukarania dyscyplinarnie osoby winnej niezałatwienia sprawy w terminie;

3. zasądzenie kosztów.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżącego podał, że do dnia złożenia skargi, organ nie udostępnił żadnej informacji publicznej, ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ust. 1 udip (pisownia oryginalna), czym naruszył 14 dniowy termin udostępnienia informacji publicznej wskazany w art. 13 ust 1 udip.

Wskazał, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. Koło przesłało pismo, w którym stwierdziło, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest niezasadny oraz powołał się na przepis art. 67 statutu PZŁ z którego wynika, że Zarząd Koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i Koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.

Podkreślono, że w świetle przepisów ustawy - Prawo Łowieckie, Polski Związek Łowiecki wykonuje m. in. zadania administracji państwowej związane z wyrażonym w art. 5 i 74 ust 2 Konstytucji obowiązkiem ochrony środowiska naturalnego. Zatem wnioskowana informacja stanowi informację publiczną.

W odpowiedzi na skargę Prezes Zarządu wskazał, że w związku z członkostwem skarżącego w Kole, wniosek jego jest niezasadny. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę podkreślił, że Statut Polskiego Związku Łowieckiego zapewnia możliwość wglądu do dokumentacji Koła, w tym do podejmowanych uchwał (§ 67). Ponadto Statut PZŁ zapewnia możliwość zapoznania się członkom Koła z dokumentacją oraz działaniami podejmowanymi przez Zarząd Koła podczas Walnego Zgromadzenia członków, na którym Zarząd Koła przekazuje sprawozdanie ze swych działań, które jest poddawane pod głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Koła z wnioskiem, o które występuje organ kontrolny, jakim jest Komisja Rewizyjna. Zarząd Koła w odpowiedzi na pisma skarżącego z dnia 18 maja 2015 r. (zał. nr.[...], odpowiedź z dnia 8 czerwca 2015 r. l.dz.[...] zał. nr. [..]), z dnia 25 maja 2015 r. (zał. nr.[..]) oraz z dnia 2 lipca 2015 r. (zał. nr. [...]), w których żąda on kopii dokumentacji Koła, informuje o przysługujących prawach oraz zaprasza do zapoznania się z dokumentacją Koła podczas każdego jego posiedzenia, które zgodnie z § 39 ust. 1 Uchwały nr [...] Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr [...] [...] w S. z dnia 11 kwietnia 2015 r. odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a podczas którego cała dokumentacja Koła jest wystawiona do wglądu dla każdego zainteresowanego członka Koła. W związku z nieskorzystaniem przez skarżącego z przysługującego mu prawa do wglądu do dokumentacji Koła i kolejnymi żądaniami udostępniania kopii dokumentacji oraz oskarżeniami wobec Zarządu Koła, działając na podstawie § 41 pkt. 8 Statutu PZŁ, organ wezwał skarżącego celem złożenia wyjaśnień oraz informując o możliwości zapoznania się z dokumentacją Koła. Ponadto poinformował wnioskodawcę, że powinien on o wszelkich nieprawidłowościach, jakie stwierdza w działaniach Zarządu Koła, informować organ kontrolny, jakim jest Komisja Rewizyjna. Skarżący nie stawił się na wezwanie Zarządu Koła.

Strona 1/8
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne