Sprawa ze skargi A. S. na Prezes Sądu Okręgowego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.) Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 28 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi A. S. na Prezes Sądu Okręgowego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Sądu
Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 20 marca 2020 r. wpłynął do Sądu Okręgowego w S. wniosek z dnia [...] marca 2020 r. Skarżącego A. S., w którym zwrócił się o udzielenie informacji publicznej w postaci:

1. kopii wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego w S. o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie

2. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym (w wypadku lekarzy - posiadanie I lub II stopnia specjalizacji) oraz prawo wykonywania zawodu;

- dotyczącego biegłego sądowego [...] G. R. ul. [...], [...] up. [...] wpisanego na listę biegłych Sądu Okręgowego w S..

Skarżący wniósł o przesłanie wnioskowanych informacji w postaci skanów na podany adres mailowy.

Pismem z dnia [...] marca 2020 r. Prezes Sądu Okręgowego w S. udzielił Skarżącemu odpowiedzi na jego wniosek, w którym wymienił dokumenty stanowiące podstawę wpisu:

• dyplom ukończenia [...] Uniwersytetu Technologicznego w S. Wydział Informatyki na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w zakresie inżynierii jakości, uzyskał w dniu [...] lutego 2009 r. tytuł inżyniera;

• dyplom ukończenia [...] Uniwersytetu Technologicznego w S. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności eksploatacja pojazdów samochodowych, uzyskał w dniu [...] czerwca 2010 r. tytuł magistra inżyniera;

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na [...] Uniwersytecie Technologicznym w S. na Wydziale Budownictwa i Architektury w zakresie wyceny nieruchomości w roku 2010;

• świadectwo Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;

• indeks [...] Uniwersytetu Technologicznego w S. Wydział Budownictwa i Architektury , Studium Podyplomowe Wycena Nieruchomości;

• Dziennik praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;

zaświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w S. o ukończeniu szkolenia na temat: " Stopa dyskontowa i stopa kapitalizacji w wycenie nieruchomości" zorganizowanego w dniach [...] czerwca 2012r.;

zaświadczenie [...] Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o ukończeniu szkolenia na temat" Wycena nieruchomości rolnych, w tym zabudowanych ośrodkami gospodarczymi" zorganizowanego w dniu [...].10.2012 r. zaświadczenie [...] Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w S. o ukończeniu szkolenia na temat ’’Sporządzanie opisu i oszacowania nieruchomości na obszarze cywilnego postępowania egzekucyjnego" zorganizowanego w dniu [...].11.2012 r.

zaświadczenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr w W. o ukończeniu szkolenia na temat" Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów" zorganizowanego w dniach [...].02.2013 r.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Sądu