Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 listopada 2017 r. sprawy ze skargi M. P. i J. P. na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wójta Gminy S. do załatwienia wniosku skarżących z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej, II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżących o udostępnienie informacji publicznej, III. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Gminy S. na rzecz skarżących M. P. i J. P. solidarnie kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2017 r. M. P. i J. P. zwrócili się w trybie art. 61 Konstytucji RP oraz art.1 - 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) do Wójta Gminy S, o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1/ w ilu przypadkach (poza dotyczącą nas bezpośrednio decyzją z dnia [...]) w ostatnich trzech latach, wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia mieszkańcom gminy opłaty adiacenckiej zakończone orzeczeniem o jej ustaleniu?

2/ czy w ostatnich trzech latach i jeśli tak, to w ilu przypadkach miało miejsce odstąpienie przez organ wykonawczy Gminy od orzeczenia ustalenia opłaty adiacenckiej pomimo wcześniej wszczętego postępowania co do jej ustalenia i, jeśli takie odstąpienia miały miejsce, co było ich przyczyną?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Wójt Gminy S pismem z dnia 5 września 2017 r. poinformował wnioskodawców, że:

- w roku 2014 wszczęto z urzędu 13 postępowań zakończonych wydaniem decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,

- w roku 2015 wszczęto z urzędu 9 postępowań zakończonych wydaniem decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,

- w roku 2016 wszczęto z urzędu 20 postępowań zakończonych wydaniem decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego oraz 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej.

Nadto organ poinformował, że nie było przypadku odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego jak i wzrostem wartości nieruchomości wskutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury.

Z uwagi na nieudzielenie przez organ żądanej informacji w ustawowo określonym terminie, M. P. i J. P. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Urzędu Gminy S. w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnosząc o zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy S wniósł o odrzucenie skargi podnosząc, że wskazany w niej podmiot Urząd Gminy S. nie ma zdolności sądowej. Odnosząc się natomiast do samej treści skargi, Wójt wniósł o jej oddalenie wyjaśniając, że żądana informacja dotycząca ustalenia mieszkańcom gminy opłaty adiacenckiej w ostatnich trzech latach wymagała zgromadzenia obszernego materiału, również archiwalnego, z którego należało następnie wyselekcjonować postępowania zakończone jej ustaleniem. Specyfika sprawy i konieczność analizy materiału archiwalnego spowodowała udzielenie skarżącym odpowiedzi na wniosek w dniu 6 września 2017 r. (data wysłania). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, że informacja publiczna została udzielona skarżącym przed wniesieniem skargi na bezczynność i w dniu jej złożenia, tj. 11września 2017 r., organ nie pozostawał w bezczynności.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy