Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Uzasadnienie strona 2/8

Odpis nieprawomocnego wyroku z 21 marca 2019r. został doręczony Burmistrzowi Miasta i Gminy w dniu 8 kwietnia 2019 r. Z kolei odpis ww. wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności został doręczony w organowi w dniu 24 maja 2019 r.

Pismem z 19 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy udzielił odpowiedzi na wniosek M. K. z 15 czerwca 2018r. Odpowiadając kolejno na zadane przez skarżącą pytania organ wyjaśnił, iż:

Ad 1. Wszczęcie postępowań administracyjnych "w poszczególnych rodzajach świadczeń (szo, 500+ I rodzinnych)" nastąpiło z urzędu, a nie "na wniosek" stąd nie możemy udzielić żądanej informacji.

Ad 2. Organ nie prowadzi odrębnej imiennej ewidencji pracowników, którzy mają dostęp do konkretnych akt sprawy, ponieważ informacje o tym, kto wykonuje różnego rodzaju czynności w toku postępowania administracyjnego, kto przygotowuje projekt decyzji administracyjnej oraz podpisuje taką decyzję, znajdują się bezpośrednio w aktach tych spraw. Jako strona postępowań administracyjnych wnioskodawczyni miała i ma również obecnie możliwość uzyskać tego rodzaju informacje bezpośrednio z akt tych spraw.

Ad 3. Żadna zewnętrzna kancelaria prawna nie przygotowywała opinii prawnych, o udostępnienie których M. K. wnioskuje.

Ad 4. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest możliwa, ponieważ pytanie jest niezrozumiałe, nielogiczne i nie pozwala określić precyzyjnie żądania. Z treści pytania wynika jakoby burmistrz miał poczynić jakieś bliżej nieokreślone działania składając wniosek do samego siebie, co z oczywistych względów nie miało miejsca. W związku z powyższym organ prosił o sprecyzowanie żądania w tym zakresie.

Ad 5. Dostęp do "akt spraw" mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we W. oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we W. odpowiedzialni za nadzór nad działaniem OPS we W. sprawowany w imieniu organu wydającego decyzję tj. Burmistrza Miasta i Gminy. Akta postępowań administracyjnych prowadzonych przez OPS we W. zostały poddane szczegółowej analizie przez ww. pracowników ze względu na podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstwa przez M. K. oraz B. K. na szkodę OPS we W.. Skutkiem tych analiz było złożenie kilku zawiadomień o możliwości popełnienia przez Państwa przestępstwa. Najwyraźniej podejrzenia te okazały się uzasadnione, ponieważ Prokuratura Rejonowa we W. skierowała przeciwko Państwu pierwszy akt oskarżenia. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że w najbliższym czasie odbędzie się pierwsza rozprawa karna, w której wystąpicie Państwo w charakterze oskarżonych o popełnienie przestępstwa".

Pismem z 30 czerwca 2019r. M. K. wniosła ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P..

Następnie pismem z 10 czerwca 2019 r. M. K. wniosła skargę w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania, opieszałości, niezałatwienia sprawy w terminie. Zarzuciła Burmistrzowi Miasta i Gminy bezczynność polegającą na nieudzieleniu informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem i wniosła o:

1) zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi (wyznaczenia konkretnej daty udzielenia odpowiedzi),

Strona 2/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy