Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Dnia 28 sierpnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz Asesor WSA Jan Szuma po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2019 roku sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/8

M. K. w dniu 15 czerwca 2018 r. złożyła do Burmistrza Miasta i Gminy wniosek o udostępnienie informacji publicznej. We wniosku tym wskazała, że "w związku z zakończeniem przez Sąd Administracyjny wszelkich postępowań wobec mnie i mojej rodziny dotyczących świadczeń rodzinnych i dodatków do nich (rodzinne), świadczeń wychowawczych (500 plus), specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo), jako strona postępowania wnoszę o udzielenie następujących informacji i wyjaśnień w kwestii ponownego wszczęcia postępowania w wyżej określonych kwestiach w 2016 r.:

1. na czyj (z imienia i nazwiska) wniosek nastąpiło wszczęcie postępowania w poszczególnych "rodzajach" świadczeń (szo, 500+ i rodzinnych),

2. kto (z imienia i nazwiska) nadzorował te wszystkie sprawy - proszę o podanie konkretnej hierarchii postępowania - kto przygotowywał projekt decyzji, kto go sprawdzał, kto dalej zatwierdzał oraz kto ostatecznie podejmował decyzję w poszczególnych sprawach,

3. czy do ponownego wszczęcia postępowania Burmistrz Miasta i Gminy zasięgnął opinii prawnej - jeśli tak to jaka kancelaria lub z imienia i nazwiska który prawnik taką opinię ustalił - proszę o załączenie do odpowiedzi kopii tejże opinii,

4. czy składając wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy dotyczące nieprawidłowego postępowania dotyczące wyżej wymienionych świadczeń wobec mnie i mojej rodziny - Burmistrz Miasta i Gminy poczynił jakiekolwiek działania w tej sprawie?? Jeśli tak to jakie???

5. kto i z jakiego powodu miał dostęp do moich akt (z zeznań świadków wynika), że akta moje były przewożone z ulicy [...] na ulicę F. i dalej na R. ?? co było powodem takiego postępowania??".

Następnie M. K. pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w której wskazała, że wnosi ją w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania, opieszałości, niezałatwienia sprawy w terminie, bezczynności organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrokiem z 21 marca 2019 . o sygn. akt II SAB/Po 136/18 zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy do rozpoznania wniosku skarżącej z 15 czerwca 2018 r. (pkt I wyroku) oraz stwierdził że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II wyroku).

Sąd uznał, iż skarżąca zapytanie z 15 czerwca 2018 r. wniosła w trybie dostępu do informacji publicznej. Tymczasem jak wynika z akt sprawy organ nie udzielił skarżącej żadnej odpowiedzi na wniosek, w tym nie ustosunkował się do zasadniczej kwestii - czy żądane przez skarżącą informacje (wszystkie lub niektóre) są informacją publiczną, czyniąc to dopiero w odpowiedzi na skargę. Organ uznając, że sformułowane we wniosku pytania nie dotyczą informacji publicznej, winien był pisemnie ustosunkować się do wniosku i zawiadomić skarżącą z jakich powodów konkretnych informacji za publiczne i podlegające udostępnieniu nie uznał, czego zaniechał. Sąd uznał, iż organ mimo spoczywającego na nim obowiązku nie ustalił, na które z zadanych pytań skarżąca może otrzymać odpowiedź, analizując treść decyzji czy akt, a które dotyczące faktów winny być udostępnione w trybie informacji publicznej. W wyroku zaznaczono, że tryb postępowania przed organami, udokumentowany podział czynności poszczególnych pracowników, migracja akt, czy korzystanie z konkretnej profesjonalnej obsługi prawnej przez organu są informacjami, które mieszczą się w zakresie informacji publicznej. Akta spraw administracyjnych, z wyjątkiem części podlegających wyłączeniom wynikającym z ochrony danych osobowych, czy objętych tajemnicą ustawowo chronioną, stanowią informację publiczną. Informacją publiczną są też dokumenty związane z podziałem czynności w urzędzie, odnotowywane czynności, z wyłączeniem wynikającym z ustaw. Zdaniem Sądu Burmistrz niewłaściwie ocenił - przynajmniej w części, czy wnioskowane informacje stanowią informację publiczną. Organ mając wątpliwości winien był zwrócić się do strony o sprecyzowanie pytań, a następnie ocenić i uargumentować, czy żądane informacje spełniają przesłanki z art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pozostawiając jednak wniosek skarżącej bez odpowiedzi organ dopuścił się bezczynności.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy