Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;
Sentencja

Sygn. [...] II SAB/Po 136/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2019r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Paluszyńska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Asesor WSA Jan Szuma po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 marca 2019 r. sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do rozpoznania wniosku skarżącej z 15 czerwca 2018 r. II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz skarżącej kwotę [...]- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/6

M. K. (dalej jako strona lub skarżąca) w dniu 15 czerwca 2018 r. złożyła wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy o udostępnienie informacji publicznej. We wniosku tym wskazała, że "w związku z zakończeniem przez Sąd Administracyjny wszelkich postępowań wobec mnie i mojej rodziny dotyczących świadczeń rodzinnych i dodatków do nich (rodzinne), świadczeń wychowawczych (500 plus), specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo), jako strona postępowania wnoszę o udzielenie następujących informacji i wyjaśnień w kwestii ponownego wszczęcia postępowania w wyżej określonych kwestiach w 2016 r.:

1. na czyj (z imienia i nazwiska) wniosek nastąpiło wszczęcie postępowania w poszczególnych "rodzajach" świadczeń (szo, 500+ i rodzinnych),

2. kto (z imienia i nazwiska) nadzorował te wszystkie sprawy - proszę o podanie konkretnej hierarchii postępowania - kto przygotowywał projekt decyzji, kto go sprawdzał, kto dalej zatwierdzał oraz kto ostatecznie podejmował decyzję w poszczególnych sprawach,

3. czy do ponownego wszczęcia postępowania Burmistrz Miasta i Gminy zasięgnął opinii prawnej - jeśli tak to jaka kancelaria lub z imienia i nazwiska który prawnik taką opinię ustalił - proszę o załączenie do odpowiedzi kopii tejże opinii,

4. czy składając wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy dotyczące nieprawidłowego postępowania dotyczące wyżej wymienionych świadczeń wobec mnie i mojej rodziny - Burmistrz Miasta i Gminy poczynił jakiekolwiek działania w tej sprawie?? Jeśli tak to jakie???

5. kto i z jakiego powodu miał dostęp do moich akt (z zeznań świadków wynika), że akta moje były przewożone z ulicy [...] na ulicę [...]?? co było powodem takiego postępowania??

Organ nie odpowiedział na pismo skarżącej.

Na podstawie art. 37 k.p.a. pismem z dnia 6 września 2018 r. skarżąca wniosła do SKO w P. ponaglenie na przewlekłość postępowanie oraz niezałatwienie sprawy w terminie przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz o stwierdzenie, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W uzasadnieniu wskazała, że składa je dlatego, że jest to nie pierwsze takie działanie Burmistrz Miasta i Gminy. Wyjaśniła, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. postanowieniem z dnia [...].04.2018 r sygn. [...] uznało już jedno zażalenie za uzasadnione.

W przypadku uznania ponaglenia za uzasadnione, na podstawie art. 37 § 2 KPA wniosła o zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a także o podjęcie działań i środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości oraz stwierdzenie, że niezałatwienie niniejszej sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Następnie pismem z dnia 17 października 2018 r. SKO w P. wezwało skarżącą do sprecyzowania pisma z dnia 6 września 2018 r. skierowanego do tut. Kolegium i zatytułowanego ponaglenie poprzez jednoznaczne i konkretne wskazanie jakich dokładnie dotyczy postępowań administracyjnych.

Kolegium wyjaśniło, że wyżej wymienione pismo zostało uznane za ponaglenie w rozumieniu przepisu art. 37 k.p.a. i przekazane do rozpatrzenia tut. Kolegium, jako organu wyższego stopnia właściwego do jego rozpoznania. Jednakże z treści pisma nie wynika dokładnie, którego lub których postępowań administracyjnych dotyczy ponaglenie, co w konsekwencji nie pozwala na jednoznaczne i konieczne ustalenie przedmiotu rozpatrzenia ponaglenia przez tut. Kolegium. Przy tym Kolegium zobowiązało skarżącą do uzupełnienia ww. braków w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia ponaglenia bez rozpoznania.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy