Sprawa ze skargi na bezczynność Stowarzyszenia [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Dudek, Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak, po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 14 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Stowarzyszenia [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Stowarzyszenie [...] w L. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 19 lipca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt sprawy po uprawomocnieniu się wyroku; II. stwierdza, że Stowarzyszenie [...] w L. dopuściło się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego; III. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Stowarzyszenia [...] w L. na rzecz M. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/4

M. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność [...] Stowarzyszenia [...] (dalej zwanego "Stowarzyszeniem") w przedmiocie jego wniosku z dnia [...] lipca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej. W ocenie skarżącego bezczynność ta narusza art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mając na uwadze zarzuty skarżący wniósł o zobowiązanie Stowarzyszenia do rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2017 r. w terminie czternastu dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm przypisanych. Skarżący wyjaśnił, że w dniu [...] lipca 2017 r. przesłał na adres poczty elektronicznej biura Stowarzyszenia, jego prezesa oraz przewodniczącego Komisji Arbitrażowej przy Stowarzyszeniu wniosek o udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej bądź na adres poczty elektronicznej, z której przesłano wniosek, skanów opinii wykonanych w trybie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Komisję Arbitrażową w 2015 r. powołaną przez Stowarzyszenie. Przy czym wniósł o publikację lub udostępnienie jedynie opinii dotyczących nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz danin publicznych np. aktualizacji użytkowania wieczystego, opłaty planistycznej czy opłaty adiacenckiej. W dniu [...] sierpnia 2017 r. telefonicznie powiadomił sekretarza Stowarzyszenia o przekroczeniu terminu do udzielenia odpowiedzi na wniosek lub wydania decyzji odmownej. W dniu [...] sierpnia 2017 r. odebrał telefon ze Stowarzyszenia, którym poinformowano go, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mają zastosowania do Stowarzyszenia. Do dnia złożenia skargi, to jest [...] sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie nie udzieliło żądanych informacji, ani nie wydało decyzji odmownej. Naruszony tym samym został art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ma zatem miejsce bezczynność Stowarzyszenia w przedmiocie wniosku z dnia [...] lipca 2017 r. W ocenie skarżącego Stowarzyszenie na gruncie art. 4 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej zaliczyć należy do organów samorządu gospodarczego i jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne. Samorząd gospodarczy zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a przynależność do niego jest dobrowolna. Przez działanie na rzecz przedsiębiorców samorząd ten ma wspierać rozwój gospodarczy kraju, nie wykonując przy tym żadnych uprawnień władczych w stosunku do osób zrzeszonych. Z informacji zawartych na stronie Stowarzyszenia w zakładce "O Stowarzyszeniu." wynika, że od dnia powstania miało ambicję bycia organizacją elitarną, bowiem zgodnie ze statutem jego członkami mogą być wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi mający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Zgodnie natomiast z art. 174 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobową lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości (pkt 1) lub w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Stowarzyszenie jest zatem organem samorządu gospodarczego. Jest również podmiotem wykonującym zadania publiczne w zakresie w jakim wykonuje operaty szacunkowe w trybie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, czy danin publicznych. Określają one bowiem wartość majątku publicznego. Jednocześnie skarżący stwierdził, że na stronie internetowi Stowarzyszenia brak jest informacji o jego wpisie do KRS, regonie czy treści statutu w związku z czym skarżący nie mógł się na nie powołać.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne