Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Sędzia WSA Sławomir Pauter Protokolant referent Malwina Tomiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2013 r. sprawy ze skargi P.P. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, III. zasądza od Wójta Gminy na rzecz skarżącego P.P. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/5

Pismem z dnia [...] grudnia 2012r. P.P., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł skargę na bezczynność Wójta Gminy.

W uzasadnieniu wskazał, iż w dniu 30 listopada 2012 r., skierował do Wójta, drogą elektroniczną, wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydanych przez ten organ decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłat adiacenckich w latach 2011 i 2012 r., oraz wskazanie, jaka była w poszczególnych decyzjach wartość nieruchomości przed podziałem ( w tym jakie było oznaczenie geodezyjne tych nieruchomości) oraz jaka była wartość tych nieruchomości po podziale ( w tym na ile działek zostały podzielone ). Jednocześnie wniósł o udzielenie odpowiedzi przy użyciu poczty elektronicznej. Skarżący podniósł, iż do dnia złożenia skargi

Wójt nie udzielił mu odpowiedzi. Wywodził, iż zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej powoływanej jako "uddip") udostępnieniu podlega informacja publiczna o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego. Przytaczając regulacje art. 13 ust. 1 oraz 14 uddip wskazywał, iż udostępnienie informacji powinno nastąpić w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie organ powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację. Samo zaś złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej może nastąpić w dowolnej formie, również przy użyciu zwykłego e-maila, bez bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Mając na uwadze nieudzielenie informacji, wnosił o zobowiązanie organu do udzielenia wnioskowanej informacji oraz zasądzenie od organu na jego rzecz kosztów postępowania wedle norm przepisanych. W przypadku uwzględnienia skargi na bezczynność przez sam organ, wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i zasądzenie od organu na podstawie art. 201 wskazanej ustawy zwrotu kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę, udzielonej pismem z dnia [...] stycznia 2013 r., organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na fakt, iż przed wniesieniem skargi strona nie wykorzystała środków zaskarżenia tj. nie poprzedziła jej zażaleniem w trybie art. 37 Kpa ani wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa. Nadto organ wskazał, iż w dniu 7 stycznia 2013 r, wnioskodawcy została drogą "mailową" udzielona stosowna odpowiedź na złożony wniosek. Zaistniała zwłoka spowodowana była tymczasową niesprawnością poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy, wskutek czego pracownik, któremu przekazano sprawę do załatwienia nie miał wiedzy o tym, że wniosek o udostępnienie Informacji publicznej wpłynął.

Do odpowiedzi dołączony został wydruk z poczty elektronicznej zawierający odpowiedź na wniosek skarżącego, w której poinformowano go, iż w latach 2011 i 2012 nie były wydawane decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy