Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski Sędzia WSA Grażyna Staniszewska Protokolant st.sekr.sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi Kancelarii L sp. k. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do załatwienia wniosku skarżącej Kancelarii L sp. k. z dnia [...] r. - w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku, II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rzecz skarżącej Kancelarii L sp. k. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/9

1. Pismem z dnia [...] grudnia 2016 r. Kancelaria Radców Prawnych [...] spółka komandytowa wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie przez zamawiającego informacji dotyczącej rozliczenia inwestycji pod nawą Zaprojektowanie i Rozbudowa Stadionu [...], etap III i IV, realizowanej na podstawie umowy na projektowanie i roboty budowlane z dnia [...] października 2012 r. uwzględniającej:

1) zestawienie wszystkich rozliczeń z generalnym wykonawcą oraz wszystkimi podwykonawcami ze wskazaniem:

- podmiotu na rzecz którego dokonano zapłaty,

- daty zapłaty,

- kwoty zapłaty,

- oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego wykonawcę płatność dotyczy,

- dokładnej podstawy zapłaty wraz z określeniem rodzaju i daty dokumentu,

- formy zapłaty ( np. potrącenie, płatność bezpośrednio do komornika, itp.)/

- określenie wierzytelności przedstawionych do potrącenia i ich źródła;

2) przekazanie wszystkich potwierdzeń przelewów na rzecz generalnego wykonawcy oraz podwykonawców z tytułu ww. umowy;

3) przekazanie kopii wszystkich dokumentów stanowiących podstawę do zapłaty (tj. umowy cesji, oświadczenia, itp.).

We wniosku wskazano, iż żądana informacja powinna być udzielona w formie elektronicznej i przekazana na wskazany w nim adres e-mail. Wniosek z [...] grudnia 2016 r. wpłynął do adresata 2 stycznia 2017 r.

2. Pismem dnia [...] lutego 2017 r. Kancelaria, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, żądanej wnioskiem z dnia [...] grudnia 2016 r.

Strona skarżąca wniosła o zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie zakreślonym przez Sąd oraz zobowiązanie go do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie jak też o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W motywach skargi, przywołując fakt złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej i jego treść, wskazała, że nie został on w żaden sposób rozpoznany przez skarżony organ. Po upływie ustawowego terminu, w dniu 20 stycznia 2017 r., podczas rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez stronę skarżącą, pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji A.D. poinformowała jedynie, że wnioskowana informacja nie zostanie udzielona, albowiem organ udzielał już informacji publicznej dotyczącej przedmiotowej inwestycji wykonawcy czyli S sp. z o.o.

Skarżąca wskazała, że nie istnieje tożsamość podmiotowa wnioskodawców. Dotychczasowe wnioski były składane przez wykonawcę (S sp. z o.o.), natomiast wniosek z dnia [...] grudnia 2016 r. został złożony przez nią czyli osobę trzecią dotychczas nie wnioskującą o dostęp do jakichkolwiek informacji dotyczących przedmiotowej inwestycji. Zakres wnioskowanej informacji nie pokrywa się z wcześniej składanymi przez wykonawcę wnioskami oraz udzieloną przez organ informacją.

Skarżąca wskazała, iż wiadomym jej jest, że w przeszłości wniosek wykonawcy o przekazanie zaktualizowanych informacji dotyczących zestawienia wszelkich rozliczeń zamawiającego z tytułu umowy na projektowanie i roboty budowlane z dnia [...] października 2012 r. z generalnym wykonawcą oraz z podwykonawcami z tytułu umów cesji, też nie został załatwiony, co stało się przedmiotem skargi na bezczynność, rozstrzygniętej wyrokiem WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie II SAB/Go 37/14.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne