Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Ch. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy Ch. do rozpoznania w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności wniosku P.P. o udzielenie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność Wójta Gminy Ch. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy Ch. na rzecz skarżącego P. P. kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Antończyk (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Górska, Sędzia WSA Mariola Jaroszewska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Pellowska, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi P. P. na bezczynność Wójta Gminy Ch. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy Ch. do rozpoznania w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności wniosku P.P. z dnia 30 lipca 2013 r. o udzielenie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność Wójta Gminy Ch. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Wójta Gminy Ch. na rzecz skarżącego P. P. kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/6

Wnioskiem z dnia 29 lipca 2013r. P. P. wniósł o udzielenie przez Wójta Gminy informacji publicznej dotyczącej wydanych decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej:

na jaką kwotę w poszczególnych decyzjach o ustaleniu opłaty adiacenckiej ustalono wartość nieruchomości przed podziałem, w tym ze wskazaniem, jakie było oznaczenie geodezyjne poszczególnych nieruchomości przed podziałem, na jaką kwotę w poszczególnych decyzjach o ustaleniu opłaty adiacenckiej ustalono wartość nieruchomości po podziale, ze wskazaniem na ile działek została podzielona dana nieruchomość

P. P. wniósł o udzielenie informacji dla lat 2012 i 2011.

Wobec nieudzielania żądanej informacji w skardze z dnia 3 września 2013r. P. P. wniósł o zobowiązanie organu do udzielenia wnioskowanej informacji oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi podniósł, że Wójt Gminy nie udzielił mu informacji publicznej w wyżej opisanym zakresie. Informacja publiczna, jak wskazano, może być udostępniona w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem a złożenie wniosku o jej udzielenie może nastąpić w dowolnej formie, a więc również w formie zwykłego e-maila. Powołując się na powyższe skarżący podniósł, że brak udzielenia informacji oznacza, że organ pozostaje w bezczynności co do udostępnienia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy przytoczył treść żądanych przez skarżącego informacji zawartych w decyzjach o ustaleniu opłaty adiacenckiej, wskazując, że dotyczyły one oznaczenia geodezyjnego nieruchomości przed podziałem, wartości nieruchomości przed podziałem, wartości nieruchomości po podziale i ilości działek powstałych w wyniku podziału. Organ wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego. Organ podał że ww. piśmie nie wskazano, których nieruchomości dotyczy pismo, a decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej wydawane są osobom prywatnym (dane dotyczące osób prywatnych i ich majątku nie są danymi publicznymi i nie mogą być udostępnione osobom trzecim) i z tych przyczyn odmówiono udostępnienia żądanych informacji.

Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sad Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Przedmiotem skargi jest zarzucana Wójtowi Gminy bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej udzielanej na zasadach i w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) - dalej zwanej w skrócie "ustawą".

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy