Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty
Uzasadnienie strona 2/7

Następnie w dniu [...] 2016 r., na rachunku wskazanym przez strony, zaksięgowano kwotę [...]zł. W związku z dokonaniem zwrotu tylko części uiszczonej opłaty planistycznej, strony wezwały organ do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W piśmie z dnia [...] 2016 r organ wyjaśnił, że kwota [...]zł nie stanowi nadpłaty, bowiem zgodnie z treścią protokołu z rokowań i z uzgodnień dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość, kwota ta zostanie zaliczona na poczet należność z tytułu opłaty planistycznej. Dodał też, że do dnia [...] 2016 r. nie zostało złożone w imieniu Gminy [...] żadne oświadczenie o potrąceniu. Organ zaznaczył też, że mając na uwadze treść aktu poświadczenia dziedziczenia spadku po zmarłym M. O., żądana kwota odszkodowania winna podlegać wypłacie jego spadkobiercom i w tym celu organ wezwał do podania, w terminie 14 dni, numerów ich rachunków bankowych.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący, w piśmie z dnia [...] 2016r. oświadczyli, że na podstawie art. 451 § 1 kc, wypłaconą im dotąd kwotę [...]zł, w proporcji im przysługującej, zaliczyli na poczet odsetek od należności głównej, a także po raz kolejny wezwali organ do wypłaty kwoty [...]zł wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień zwrotu oraz kwoty [...]zł wraz z brakującą kwotą odsetek wyliczoną na dzień zwrotu. Skarżący dodali też, że zawarta przez nich ugoda nie uzależnia jej od wykonania od jakiejkolwiek czynności, w tym od złożenia oświadczenia o potrąceniu.

W związku z brakiem załatwienia sprawy, w tym brakiem dokonania zwrotu pozostałej części uiszczonej opłaty planistycznej oraz brakiem ustosunkowania się do żądania zwrotu odsetek zgłoszonych przez skarżących, wnieśli oni, pismem z dnia [...] 2017 r., ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]. Kolegium traktując powyższe pismo jako zażalenie, wniesione w trybie art. 37 § 2 k.p.a., postanowieniem z dnia [...] 2017 r., uznało je za nieuzasadnione, podnosząc, że sprawa zwrotu opłaty planistycznej i wzajemnych rozliczeń nie jest sprawą administracyjną oraz, że do opłaty planistycznej nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej.

Wskazując na zasadność wniesionej skargi, skarżący powołując się na art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych, zwrócili uwagę, że opłata planistyczna należy do środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, do których zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz odpowiednio przepisy III działu Ordynacji podatkowej. Skarżący podnieśli, że publicznoprawny charakter wyżej wskazanych opłat został potwierdzony przez orzecznictwo sądowe, podali przy tym przykładowe orzeczenia sądów administracyjnych. Powołując się na przepisy Ordynacji podatkowej, skarżący wywiedli, że wobec braku wniosku skarżących o zaliczeniu nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, organ powinien dokonać zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami z urzędu w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji, a w wypadku niewydania decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia nieważności decyzji, bez zbędnej zwłoki. Skarżący zwrócili też uwagę, że zwrot części nadpłaty nastąpił po terminie wskazanym w art. 77 § w zw. z art. 77 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. po upływie ponad 5 miesięcy od dnia stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłaty planistycznej a postępowanie w tym zakresie obarczone było przewlekłością. Dodali, że organ wprowadził ich w błąd, co do terminu zwrotu nadpłaty oraz że dokonanie zwrotu nadpłaconej opłaty planistycznej jest nieskomplikowaną czynnością materialno-techniczną.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
658
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy