Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Renata Owczarzak Sędziowie sędzia WSA Elżbieta Piechowiak (spr.) sędzia WSA Grzegorz Saniewski Protokolant starszy asystent sędziego Krzysztof Cisewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi A. O., A. J. K., A. O., E. Z. O., J. S. - K. , na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty 1. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] maja 2016 r. o zwrot nadpłaty opłaty planistycznej oraz zwrot odsetek od tej opłaty przez wydanie odpowiedniego aktu administracyjnego lub dokonanie zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że Wójt Gminy dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Wójta Gminy na rzecz A. O., A. J. K., A. O., E. Z. O., J. S. - K. solidarnie kwotę [...](jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, 4. oddala skargę w pozostałym zakresie.

Inne orzeczenia o symbolu:
658
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/7

Pismem z dnia [...] 2017 r. skarżcy: J. S., A. K., E. O., A. O. i A. O. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy, polegająca na niedokonaniu zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od całości wyżej wskazanej opłaty. Skarżący zawarli w niej wniosek o zobowiązanie organu do wypłaty skarżącym odsetek od nadpłaty uiszczonej przez nich opłaty planistycznej w wysokości [...] zł, liczonej od [...] zł od dnia [...] 2006 r. od dnia [...] 2016 r. i od kwoty [...]zł, liczonych od dnia [...] 2006r. od dnia zapłaty oraz do zwrotu części niewypłaconej nadpłaty opłaty planistycznej w kwocie [...]zł w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ponadto wnieśli o stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności i przewlekłości postępowania oraz, że bezczynność i przewlekłość postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także o przyznanie na ich rzecz od organu sumy pieniężnej w wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. i zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skargi strony przedstawiły stan faktyczny niniejszej sprawy. Jak wskazali skarżący, Wójt Gminy, decyzją z dnia [...] 2006 r., nr [...], ustalił dla J. S., A. K., E. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną, w wysokości [...] zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy [...] z dnia [...] 2005 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr [...]). Na poczet części z tej opłaty, w wyniku ugody między stronami a Gminą, zaliczono odszkodowanie w wysokości [...] zł, przyznane skarżącym jako rekompensatę za działki nr [...] i 168/64, które na mocy ostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia [...] 2006 r., w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, przeszły na rzecz Gminy [...]. Pozostała część opłaty planistycznej, tj. kwota [...]zł została wpłacona przez strony bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy w dniu [...] 2006 r.

Skarżący wskazali następnie, że w skutek stwierdzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], w dniu [...] 2015 r., nieważności wspomnianej wyżej decyzji Wójta Gminy z dnia [...] 2006 r., uiszczoną przez nich opłatę planistyczną należało uznać za nienależnie pobraną. Po otrzymaniu ich wezwania do zwrotu opłaty (pismo z dnia [...] 2016 r.), organ pismem z dnia [...] 2016 r. poinformował strony, że zwrot nadpłaty wymaga wprowadzenia, w formie uchwały, zmian w planie dochodów i wydatków Gminy [...] w 2016 r. oraz, że najbliższa sesja Rady Gminy [...] planowana jest na [...] 2016 r.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
658
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy