Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Niechlów w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski Sędziowie: Sędzia NSA Halina Kremis Sędzia WSA Olga Białek - sprawozdawca Protokolant: Asystent sędziego Paweł Czyszkowski po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 lutego 2012 r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Rady Gminy Niechlów na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240,00 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie strona 1/8

Wojewoda Dolnośląski działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaskarżył uchwałę Rady Gminy w Niechlowie Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina.

Przedmiotowej uchwale organ nadzoru zarzucił istotne naruszenie art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt 8, art. 15 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) i § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U Nr 164, poz. 1587 z późn. z.) w związku z art. 102 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Wskazując na powyższe zarzuty wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, że w kwestionowanej uchwale nie zostały określone szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości pomimo, że wymóg taki wynika z art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie ustosunkowano się również do kwestii braku potrzeby uregulowania tego elementu w planie miejscowym. Zdaniem Wojewody zapisy § 15 zaskarżonej uchwały, w którym Rada Gminy w Niechlowie dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: MU (1) wprowadziła zakaz podziału z wyłączeniem nowych działek pod obiekty infrastruktury technicznej i wydzielonych dróg wewnętrznych (ust. 1 pkt 9); dla terenów UKk(1) oraz dla terenów RM(1) określiła minimalne wielkości działki budowlanej na 1500 m2 (ust. 2 pkt 8 i ust. 4 pkt 9) nie mogą być uznane za szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy planistycznej, gdyż nie odpowiadają wymogom wynikającym z § 4 pkt 8 przywołanego wcześniej rozporządzania z dnia 26 sierpnia 2003 r. Jednocześnie Rada uchwalając przedmiotowy akt nie wykazała w jego treści aby na terenie objętym planem miejscowym zachodziły okoliczności faktycznie uprawniające do odstąpienia od obowiązku zawarcia w planie tych zasad i warunków.

Organ nadzoru zdecydowanie wypowiedział się za koniecznością uregulowania w planie miejscowym szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości ze względu na postanowienia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Według art. 101 tego aktu, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału stanowią konieczną podstawę do przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości. Procedura ta może być prowadzona nie tylko z urzędu, gdy gmina wyznaczyła w planie miejscowym granice obszarów wymagających scaleń i podziałów ale również, na wniosek właścicieli i użytkowników wieczystych posiadających co najmniej 50% powierzchni gruntów objętych scalaniem i podziałem. Z tego względu - zdaniem Wojewody - gmina jest obowiązana określić zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla wszystkich nieruchomości objętych planem niezależnie od tego, czy określony zostanie obszar o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Strona 1/8