Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski (sprawozdawca) Sędziowie Sędzia WSA Władysław Kulon Sędzia WSA Anna Siedlecka Protokolant Agata Szlachetka po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi R.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; III. zasądza na rzecz strony skarżącej od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. kwotę 10.632 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu odwołania Pana R.M. od decyzji Wójta Gminy K.Z. z dnia [...] r. Nr [...] o ustaleniu jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości położonej w D., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 840/21 o powierzchni 221,4269 ha, obręb D., KW [...], w wysokości 350.277,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, płatnej w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. - działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej "k.p.a.", oraz art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej u.p.z.p.", - uchyliło w/w decyzję organu I instancji w części dotyczącej ustalonej wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w D., oznaczonej jako działka nr 840/21 o powierzchni 221,4269 ha i ustaliło opłatę w wysokości 341.408,00 zł, w pozostałym zakresie utrzymując tą decyzję w mocy.

W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, że w uzasadnieniu w/w decyzji wydanej po ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ I instancji wskazał, że do Urzędu Gminy wpłynął akt notarialny Rep. A nr [...] dotyczący sprzedaży przez R.M. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 840/21, obręb D.. W dalszej części uzasadnienia zrelacjonowano dotychczasowe postępowania, mające miejsce przed ponownym rozpatrzeniem sprawy. Ponownie rozpatrując sprawę, organ I instancji zlecił oszacowanie przedmiotowej nieruchomości innemu rzeczoznawcy majątkowemu Panu T.C.. Z operatu sporządzonego przez tego rzeczoznawcę z dnia 8 czerwca 2010 r. wynika, że działka nr 840/21 o powierzchni 221,4269 ha przed dokonaniem zmiany planu miejscowego przyjętego uchwałą Gminnej Rady Narodowej w K.Ż. z dnia 30 kwietnia 1990 r. Nr [...] mogła być wykorzystywana wyłącznie rolniczo i wówczas jej wartość wynosiła: 2.815.538,00 zł. Na indywidualny wniosek Pana R.M., w którym to wnioskował o zmianę przeznaczenia z funkcji rolniczej na zabudowę letniskową i rekreację, Rada Gminy w K.Z. uchwaliła plan uwzględniając ten wniosek. Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Gminy w K.Z. z dnia 21 grudnia 2005 r. Nr [...] wartość tej nieruchomości określona została na kwotę: 4.042.255,00 zł. Fakt ten świadczy o obiektywnym wzroście wartości nieruchomości związanym z przekwalifikowaniem nieruchomości przez uchwalenie planu.

Szczegółowa kalkulacja wysokości renty planistycznej została ustalona przez organ orzekający w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 25 znajdującej się na s. 45 operatu szacunkowego z dnia 8 czerwca 2010 r.. Od działki oznaczonej symbolem Rl, R2, ZŁ o łącznej powierzchni 199,5103 ha nie została naliczona renta planistyczna. Od działki oznaczonej symbolem KDW o łącznej powierzchni 1,8309 ha wysokość renty planistycznej wyniosła 10 % od różnicy wartości pomiędzy wartością przed zmianą planu a wartością po zmianie planu. Natomiast w wypadku działki oznaczonej symbolem PE2, U4.3. U5.3, US1.3 o łącznej powierzchni 20,0857 ha wyliczona została renta planistyczna w wysokości 30 % od różnicy wartości pomiędzy wartością przed zmianą planu a wartością po zmianie planu.

Strona 1/13