Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Uzasadnienie strona 11/11

Godzi się wspomnieć, że podobne stanowisko na tle wprowadzonej przez ustawodawcę zmiany omawianego przepisu k.p.a. wyrażone zostało już w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (zob. na przykład tezy wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II OSK 2296/12, z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt II OSK 1617/13, z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt II OSK 2991/12 - dostępne: orzeczenia.nsa.gov.pl). Odnotować należy, że odmienny pogląd, przyjmujący dopuszczalność zażalenia na każde z czterech postanowień "w sprawie zawieszenia" po zmianie treści art. 101 § 3 k.p.a., wyrażony został w wyroku WSA w Łodzi z dnia 29 lipca 2011 r. (sygn. akt II SA/Łd 626/11). Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę ostatniego poglądu jednak nie podziela, bowiem jest on nie do pogodzenia ani z literalną, ani funkcjonalną wykładnią omawianego przepisu, o której już była mowa.

Odnosząc się jeszcze do podniesionej w skardze wątpliwości odnośnie do daty wydania postanowienia organu I instancji w niniejszej sprawie, należy zauważyć, że w aktach administracyjnych doręczonych sądowi znajduje się wyłącznie postanowienie datowane na dzień 28 [...]r. i doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 29 marca 2013 r. Wydaje się jednak, że kwestia ewentualnej omyłki pisarskiej, do której doszło przy odręcznym wpisywaniu daty wydania postanowienia starosty na egzemplarzu przeznaczonym dla strony, na którym prawdopodobnie wpisano datę 22 [...]r., nie ma znaczenia dla wyniku sprawy, albowiem organ II instancji podjął w toku postępowania próby wyjaśnienia tej kwestii, a dodatkowo okoliczność daty widniejącej na postanowieniu organu I instancji nie miała znaczenia dla samego kształtu rozstrzygnięcia. Wypada jednak wspomnieć, że zgodnie z § 34 ust. 1 i ust. 2 instrukcji kancelaryjnej obowiązującej m.in. w starostwach powiatowych, pisma przeznaczone do wysyłki w postaci papierowej tworzy się przez wydrukowanie ostatecznie zaakceptowanej wersji przeznaczonej do wysyłki i podpisanie odręczne wydruku, przy czym wydruk ten zawiera kompletną treść pisma wraz z pełną datą (rok, miesiąc, dzień) - zob. załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Rolą organu II instancji winno być zwrócenie organowi stopnia powiatowego uwagi na uchybienie w tym zakresie.

W ocenie sądu, słusznie organ II instancji wytknął staroście użycie błędnej podstawy prawnej rozstrzygnięcia, jednocześnie prawidłowo oceniając to jako uchybienie niemające wpływu na dopuszczalność zażalenia na postanowienie organu I instancji. Zasadnie również wojewoda doszedł do wniosku, że błędne pouczenie o prawie wniesienia zażalenia na postanowienie starosty o odmowie zawieszenia postępowania nie mogło przesądzić o faktycznej dopuszczalności tego środka zaskarżenia.

Podsumowując, sąd doszedł do przekonania, że żaden z zarzutów skargi nie zasługiwał na uwzględnienie. Skoro bowiem w kontrolowanym postępowaniu administracyjnym w niniejszej sprawie stronie skarżącej nie przysługiwało zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania, to prawidłowo Wojewoda D.zastosował przepis art. 141 § 1 i art. 134 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a., wydając zaskarżone postanowienie stwierdzające niedopuszczalność zażalenia.

Mając na względzie poczynione rozważania, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu działając na podstawie art. 151 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

Strona 11/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda