Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Olga Białek Sędzia NSA - Halina Kremis /sprawozdawca/ Sędzia WSA - Anna Siedlecka Protokolant starszy sekretarz sądowy - Magda Minkisiewicz po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi Gminy W. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/11

Starosta Ś. postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], podając w podstawie prawnej art. 149 § 3 i art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej położonej we W. w obrębie S., oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr [...].

W uzasadnieniu postanowienia podano, że z wnioskiem o zawieszenie niniejszego postępowania, powołując się na art. 97 § 1 pkt 4 kpa, zwróciła się pełnomocnik Gminy W., uzasadniając go koniecznością rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji w niniejszym postępowaniu dopiero po rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd tj. rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze P 38/11 - tj. zapytania prawnego wystosowanego przez WSA w Warszawie i skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o niżej podanej treści: "Czy art. 1 pkt. 89 lit. a ustawy z dn.28.11.2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141,poz. 1492) w związku z art. 19 tej ustawy - zmieniający art. 137 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) w zakresie w jakim nakazuje stosowanie nowego brzmienia art. 137 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy w sytuacji, kiedy cel określony w decyzji o wywłaszczeniu został przez jednostkę samorządu terytorialnego zrealizowany przed dniem 22.09.2004 r. tj. dniem wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej - jest niezgodny z art. 2 i art. 165 ust.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.". W ocenie strony to pytanie prawne należy potraktować jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, od rozstrzygnięcia którego zależy rozpatrzenie sprawy w niniejszym postępowaniu i wydanie decyzji administracyjnej.

Starosta Ś., rozpatrując wniosek oraz analizując zgromadzony materiał dowodowy w niniejszym postępowaniu, uznał, iż kwestia zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego art. 137 ust. 1 pkt. 2 ugn w nowym brzmieniu obowiązującym po 21.09.2004 r. nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kpa, gdyż do rozstrzygnięcia decyzją administracyjną sprawy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w niniejszym postępowaniu administracyjnym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie jest niezbędne. Zauważyć należy, iż zaskarżony został art. 137 ust. 1 pkt. 2 ugn zaś podstawą rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie może być alternatywnie lub łącznie art. 137 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2. W związku z tym, iż w trakcie postępowania udowodnione zostały przesłanki wyczerpujące dyspozycje art. 137 ust. 1 pkt. 1 ugn, uznać należy, iż skarga złożona do Trybunału Konstytucyjnego nie ma wpływu na niniejsze postępowanie, a co za tym idzie nie ma podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda