Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn Sędziowie: Sędzia NSA Halina Filipowicz Kremis (spr.) Sędzia WSA Władysław Kulon Protokolant: Adrianna Gaj po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 września 2020 r. sprawy ze skargi Ch.-S. Sp. z o.o. Z. Z. O. z/s we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. na rzecz strony skarżącej kwotę 697 zł ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżoną do sądu decyzją z dnia [...] r. ([...] r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym, wniosku CH.-S.Spółki z o. o. Z. Z. O. z siedzibą we W., reprezentowanej przez adwokata K. Cz., o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r., nr [...], stwierdzającej nieważność decyzji z dnia [...]r., nr [...], wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza W. - Sekretarza Gminy, ustalającej na rzecz CH.-S. Sp. z o.o. Z.Z. O. z siedzibą we W. środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN 500 relacji Z.-B. realizowanego na dz. nr [...], [...], [...], [...], [...],[...], [...], [...], [...] w obrębie R. W., gm. W., dla którego nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. (nr [...]). Na uzasadnienie organ wskazał, że w dniu 27 września 2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. wpłynął wniosek R. G., D. G. i K. S. (zd. G.), reprezentowanych przez pełnomocnika - K. Ł., o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] r., nr [...], wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza W., Sekretarza Gminy, którą ustalono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) DN500 relacji Z.-B., realizowanego na dz. nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]w obrębie R. W., gm. W., dla którego to przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. Pismo to zawierało również wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji.

Podstawę stwierdzenia nieważności kwestionowanego rozstrzygnięcia, jak wskazał pełnomocnik R.G., D. G.i K. S., stanowi przepis art 156 § 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096). Jego zdaniem, decyzja organu I instancji została wydana z naruszeniem art. 28 i art. 29 k.p.a., w związku z art. 10 k.p.a, - poprzez niewłaściwe i błędne ustalenie przez organ ją wydający, tj. Burmistrza W., kręgu stron postępowania o wydanie tej decyzji, a w konsekwencji naruszenie zasady czynnego udziału stron;- art. 6 k.p.a., w związku z art. 132 § 1 i § 2 k.p.a. oraz z art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) - poprzez wydanie decyzji Burmistrza W. z dnia [...] r., nr [...], bez przeprowadzenia właściwego postępowania poprzedzającego jej wydanie. Uzasadniając zarzut niewłaściwego ustalenia przez organ I instancji kręgu stron postępowania K. Ł., powołując się na bogate orzecznictwo sądowo- administracyjne, zarzucił pominięcie przez Burmistrza W. właścicieli sąsiadujących z terenem inwestycji nieruchomości gruntowych. W jego ocenie, Burmistrz W. wykazał się rażącym niedbalstwem w ustaleniu stron przedmiotowego postępowania. Jak bowiem wynika z rozdzielnika decyzji z dnia [...] r., nr [...], organ nadał przymiot strony postępowania tylko czterem podmiotom, w tym Gminie W. i wnioskodawcy, tj. CH.- S. Sp. z.o.o., Z. Z.O. z siedzibą we W. Tymczasem w orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że interes prawny jest kwalifikowanym interesem faktycznym i, że wynika on z określonego przepisu prawnego, odnoszącego się wprost do sytuacji danego podmiotu. Interes prawny pojawia się wówczas, gdy istnieje związek między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegający na tym, iż akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego (wyrok NSA z dnia 2 czerwca 1998 r., sygn. akt IV SA 2164/97). W postępowaniu zakończonym wydaniem kwestionowanej decyzji taki interes mieli właściciele działek sąsiadujących z planowaną inwestycją oraz właściciele działek pozostających w obszarze oddziaływania tego obiektu. Ich interes prawny nie został jednak przez orzekający w sprawie organ wzięty pod uwagę. Pełnomocnik wnioskodawców wyjaśnił też, że fakt niewystępowania w postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji objętych żądaniem stwierdzenia nieważności jako strona nie powoduje braku legitymacji do żądania wszczęcia postępowania. W niniejszej sprawie, jak podał K. Ł., interes prawny wynika z potrzeby ochrony przysługującego wnioskodawcom prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] w obrębie R. W., sąsiadującej z Z. CH.-S. i objętej obszarem oddziaływania przedsięwzięcia. Stąd wniosek oparty został na art. 140 k.c. Natomiast przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Z.-B. umożliwi rozbudowę składowiska odpadów oraz innych obiektów gospodarki odpadami, co przyczyni się do dalszej i wzmożonej degradacji środowiska naturalnego wskazanego obszaru, a w konsekwencji do ograniczenia wykonywania prawa własności i spadku wartości nieruchomości gruntowych, jak również do wzrostu uciążliwości, takich jak: niekontrolowany wypływ wód gruntowych na teren sąsiadujących i znajdujących się w obszarze oddziaływania z inwestycją działek; odór migrujący z wysypiska na obszar sąsiadujących i znajdujących się w obszarze oddziaływania z inwestycją nieruchomości (siarkowodory i inne związki powstające w procesach gnilnych na wysypisku przemieszczane przez wiatr powodują nie tylko wielki dyskomfort, ale są także przyczyną rozmaitych alergii oraz chorób skóry i dróg oddechowych);- plaga gryzoni (w szczególności szczurów); - plaga komarów; duża populacja różnych gatunków ptactwa, roznoszącego nieczystości, i żerującego na polach i w pobliskich gospodarstwach rolnych (ptaki roznoszą bakterie i drobnoustroje, które są przyczyną chorób); wzmożony ruch transportu ciężarowego powodujący pęknięcia budynków położonych wzdłuż dróg, tworzenie się kolein w nawierzchni dróg i powstawanie hałasu uniemożliwiającego odpoczynek; roznoszone po okolicy przez wiatr torby plastikowe.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze