Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon Sędziowie: Sędzia NSA Halina Filipowicz- Kremis (sprawozdawca) Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 16 lutego 2021 r. sprawy ze skargi Z. sp. z o.o. sp. k. z/s w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 7 września 2020 r. nr SKO/OS-414/49/2020 w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia oddala skargę w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Prezydent Miasta L., postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 roku (GOS.6233.11.2019.XVI), na podstawie art. 98 § 1 i 101 § 1 oraz art. 123 k. p. a. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 czerwca 2020 roku, złożonego przez pełnomocnika Z. Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą B. [...], o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta L. znak: OŚR.6233.7.2015. VII z dnia 23 marca 2015 roku, zezwalającej na zbieranie odpadów przy ul. [...] w L. obręb geodezyjny F. postanowił odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu organ wskazał, że w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie zmiany decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia 23 marca 2015 roku zezwalającej Z. Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą B. [...], [...] L.(1) na zbieranie odpadów przy ul. [...] w L. obręb geodezyjny F., pełnomocnik wnioskodawcy złożył wniosek o jego zawieszenie do czasu zakończenia postępowania w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym we Wrocławiu, w związku z wniesieniem skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 2 kwietnia 2020 roku, stwierdzającą nieważność zezwolenia na zbieranie odpadów, objętego wnioskiem dostosowawczym. Pełnomocnik wskazał, iż w interesie społecznym leży wstrzymanie czynności orzeczniczych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, co do prawidłowości udzielonego Stronie zezwolenia i niedopuszczalności bądź zasadności stwierdzenia nieważności jej zezwolenia. W toku prowadzonego postępowania organ postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 roku zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta L., zezwalającej wnioskodawcy na zbieranie odpadów przy ul. [...] w L. obręb geodezyjny F., uzasadniając powyższe koniecznością rozstrzygnięcia przez organ wyższego stopnia ewentualnej nieważności decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów, w kontekście zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta L. - dzielnicy F. przyjętego Uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej L. z dnia [...] grudnia 2011 roku. Na przedmiotowe postanowienie strona złożyła zażalenie. Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 9 marca 2020 roku uchylono zaskarżone postanowienie w całości. W treści uzasadnienia SKO w L. stwierdziło, że sam fakt zainicjowania postępowania o stwierdzenie nieważności opisanej decyzji Prezydenta Miasta L. nie stwarza możliwości rozpatrzenia sprawy dotyczącej zmiany na podstawie art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zezwolenia udzielonego powyższą decyzją. Przy czym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. podkreśliło, iż możliwość stwierdzenia nieważności decyzji nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Organ administracji publicznej oceniając wystąpienie przesłanek skutkujących zawieszeniem postępowania nie może kierować się przewidywaniami jaki będzie wynik merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, lecz tym, czy w świetle posiadanych materiałów dowodowych i obowiązującego prawa, jest możliwe rozparzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej (por. wyrok NSA z dnia 12 maja 2009 roku sygn.. akt. I OSK 441/09). Stanowisko takie, jak podjęło w uzasadnieniu SKO, jest ugruntowane w orzecznictwie sadów administracyjnych - wyrok z dnia 18 lutego 2011 r. sygn. akt II OSK 363/10 Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym Sąd stwierdził, że "w razie zakwestionowania ostatecznego rozstrzygnięcia uznawanego za zagadnienie wstępne, postępowanie główne nie może być zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Nie wyłącza to jednak możliwości późniejszego wzruszenia we właściwym trybie decyzji rozstrzygającej, co do istoty, gdy w odpowiednim trybie zostanie zmienione rozstrzygnięcie uznawane za zagadnienie wstępne". Pogląd taki został również wyrażony w wyrokach NSA z dnia 28 maja 2008 roku sygn. II OSK 1698/07 oraz z dnia 13 stycznia 2016 roku sygn. akt I OSK 1696/14. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zależność, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wyrażać się musi w istnieniu bezpośredniego związku przyczynowego polegającego na tym, że rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej uzależnione jest bezwzględnie od uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd istotnej dla sprawy okoliczności prawnej stanowiącej przesłankę wydania decyzji. Zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Natomiast to, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść decyzji, nie przesądza o istnieniu zagadnienia wstępnego (wyrok NSA w Szczecinie II OSK 1817/16 z dnia 23 maja 2016). Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak na wstępie.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze